Forex ສ້າງເງິນໄດ້ແນວໃດ ການເທຣດໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກ (Forex) ຮູບແບບການຊື້-ຂາຍ(ເທຣດ)ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຄູ່ສະກຸນເງິນ (Currency Pair) ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຂຶ້ນຢູ່ກັບສ່ວນຕ່າງຂອງຄ່າສະກຸນເງິນທີ່ກຳລັງ Match ກັນຢູ່ຕອນນັ້ນ ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆກໍ່ຄື ການຊື້ໃນລາຄາຕ່ຳແລ້ວຂາຍໃນລາຄາສູງ ຫຼື ການໄດ້ຂາຍໃນລາຄາສູງຈາກທີ່ຊື້ມາໃນລາຄາຕ່ຳເປັນຕົ້ນ ກໍ່ຄືກັບການເທຣດໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນໆທົ່ວໆໄປ ຖ້ານັກລົງທຶນທ່ານໃດມີພື້ນຖານຈາກການເທຣດຫຸ້ນມາກ່ອນແລ້ວ ກໍ່ສາມາດຕໍ່ຍອດຮຽນຮູ້ການເທຣດຄ່າເງິນໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກໄດ້ໂດຍງ່າຍ

ຮູບແບບການເທຣດລວມທັ້ງການວິເຄາະປັດໃຈພື້ນຖານ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຈະຢູ່ບ່ອນທີ່ໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກ ສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ທັ້ງ 2 ທາງຄື: ສ້າງກຳໄລໄດ້ທັ້ງຂາຂຶ້ນ ແລະ ຂາລົງ ຕົວເລກຈະບວກ ຫຼື ລົບຈະສູງ ຫຼື ຕ່ຳເທົ່າໃດນັ້ນບໍ່ສຳຄັນ ເພາະຈຸດສຳຄັນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການເຮັດກຳໄລໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກນັ້ນຄື ທິດທາງ ຖ້າວ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕະຫຼາດວິເຄາະເຫັນແນວໂນ້ມ ແລ້ວເລືອກຈຸດໃຫ້ຖືກແລ້ວເທຣດໃຫ້ເຂົ້າກັບຈັງຫວະ ຕາມຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ໂອກາດທີ່ຈະສ້າງກຳໄລມະຫາສານ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ

buy sell forex

ຄວາມໝາຍຂອງຄູ່ເງິນທີ່ກຳລັງສະແດງ (Forex)

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ສັນຍາລັກ ແລະ ຕົວເລກທີ່ກຳລັງສະແດງໃນຄູ່ສະກຸນເງິນຫນື່ງບົງບອກເຖິງຫຍັງ ?

ຍົກຕົວຢ່າງຄູ່ສະກຸນເງິນ AUD/USD = 0.67000 ?  (ລາຄາແມ່ນຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນຈະບໍ່ແມ່ນລາຄາປັດຈຸບັນ)

ຄວາມໝາຍກໍຄືສະກຸນເງິນທີ່ຢູ່ດ້ານຫນ້າເຄື່ອງໝາຍ / ເອີ້ນວ່າ Base Currency ຖືເປັນສະກຸນເງິນຫຼັກທີ່ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການຊື້-ຂາຍນັ້ນຄື AUD   (ສະກຸນເງິນຂອງຢູໂຣບ) ຕໍ່ມາສະກຸນເງິນທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງເຄື່ອງໝາຍ / ເອີ້ນວ່າ Counter Currency ນັ້ນກໍ່ຄື  USD  (ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫາລັດ) ສ່ວນໂຕເລກ (0.67000) ຫຼັງເຄື່ອງໝາຍເທົ່າກັບ (=) ກໍຄືຈຳນວນອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ Counter Currency (USD) ທີ່ມີຄ່າຕໍ່ 1 ໜ່ວຍ ຂອງ Base Currency (EUR) ຫລື ດັດສະນີຄ່າເງິນ 1 AUD ແລກ USD ໄດ້ 0.67000

ຫຼັກການຈື່ງ່າຍໆກໍຄືສະກຸນເງິນໂຕຫນ້າ (Base Currency ) ຈະມີຄ່າເປັນ 1 ສະເຫມີ ແລະ ເປັນຫາກຖານສຳຄັນຂອງການຊື້-ຂາຍ ຢ່າງເຊັ່ນໃນໂຕຢ່າງຂ້າງເທິງ (AUD /USD = 0.67000) ຄວາມໝາຍກໍ່ຄື 1 AUD ມີຄ່າເທົ່າກັບ 0.67000 USD

ໃນການຊຶ້ຫຼືຂາຍສະກຸນເງິນທີ່ມີກຳລັງຈັບຄູ່ກັນຢູ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງຊື້ກໍ່ຄືເຮົາກຳລັງຂາຍສະກຸນເງິນທີ່ກຳລັງຈັບຄູ່ກັນຢູ່ນັ້ນ ແລະ ໃນກໍລະນີ້ຂາຍກໍ່ເຊັ່ນກັນ ແລະ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈດ້ວຍວ່າສະກຸນເງິນຫຼັກດ້ານຫນ້າທີ່ເອີ້ນວ່າ Base Currency  ຄື  Basic  ເປັນຫາກຖານສຳຄັນຂອງການຊື້ຂາຍ

ການຊື້-ຂາຍ(ເທຣດ) ກຳໄລ-ຂາດທຶນ ເບິ່ງຈາກໃສ? ເບິ່ງແນວໃດ?

ຫຼັກການງ່າຍຂອງການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກກໍ່ຄ້າຍກັບການຄ້າ ຫຼື ການລົງທຶນທົ່ວໄປນັ້ນກໍຄື: ຊື້ຖືກ ຂາຍແພງ ພໍລາຄາຕົກກໍຊື້ມາເກັບໄວ້ລໍຖ້າຂາຍເວລາທີ່ລາຄາມັນຂຶ້ນ ເພື່ອເກັບກຳໄລ

+ ການຄຳນວນຄິດໄລ່ Volume ໃນ Forex 1lot = 100,000$

ຕົວຢ່າງ: ການຊື້ຂາຍ AUD / USD
ລາຄາ ຈຳນວນລົງທຶນ ເປັນເງິນ
ຊື້ 0.67000 1000$ 670$
ຂາຍ 0.71000 1000$ 710$
ກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງລາຄາ 0.40000 1000$ 40$

buysellcloseforex

 

 

Cr. Forex International Thailand