ແບບຟອມຂໍປ່ຽນບັນຊີເປັນ Free Swap – FBS

ກະລຸນາ ປ້ອນຂໍ້ມູນເພື່ອຂໍປ່ຽນບັນຊີມີ Swap ເປັນບັນຊີ Free Swap ໃນນັ້ນຈະໃຫ້ຕື່ມ ຊື່ ອີເມວ ແລະ ບັນຊີທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນ ສາມາດຂໍໄດ້ຫລາຍບັນຊີພ້ອມກັນ ເຊັ່ນ : MT4 : 11111, 22222, 33333.

[contact-form-7 id=”1141″]

ຕົວຢ່າງ :

Name : Khamdee FBS

Email : khamdee.fbs@gmail.com

MT4/MT5 ID : 11111, 22222, 33333