Social Trading ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ Copy Trade ກໍ່ໄດ້ ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຜົນງານການເທຣດທີ່ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້.

ເຊິ່ງໂຕ  Social Trading Platform ນີ້ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂຕກາງໃນການເກັບຂໍ້ມູນການເທຣດເອົາໄວ້ທັງໝົດ ແລະ ຈະຖືກນຳມາສະແດງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃນລະບົບໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງເທຣດເດີ ແບບບໍ່ສາມາດຕວະ ກັນໄດ້ເພາະຖືກເຊື່ອມກັນເຂົ້າກັບລະບົບຊື້-ຂາຍ ຂອງຕະຫຼາດໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຕວະກັນບໍ່ໄດ້ ເພາະຖືກເຊື່ອມເຂົ້າກັບລະບົບຊື້-ຂາຍ ຂອງຕະຫຼາດໂດຍກົ່ງເຮັດໃຫ້ ເຮົາສາມາດຫາເທຣດເດີເກັ່ງໆ ໄດ້ໂດຍງ່າຍ ລະບົບຈະສະແດງຜົນງານຂອງເທຣດເດີໃຫ້ເຫັນແບບ Realtime.

ນອກຈາກຈະເຫັນຜົນງານຂອງເທຣດເດີແລ້ວ ເຮົາຍັງສາມາດເບິ່ງລາຍການຊື້ຂາຍຂອງ ເທຣດເດີ ວ່າຊື້-ຂາຍ ຄູ່ເງີນປະເພດໃດຢູ່ ໃຊ້ຂະໝາດ Lot ເທົ່າໃດ? ກຳໄລ? ຫຼື ຂາດທຶນ? ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ນຳໄປ ປະກອບການຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດເອງ ຫຼື ເລືອກຈະໃຫ້ລະບົບສຳເນົາ ການຊື້-ຂາຍ ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງວິທີນີ້ ເຮົາຜູ້ຕິດຕາມ ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າສ່ວນແບ່ງຂອງກຳໄລ (ຄ່າທຳນຽມ) ໃຫ້ກັບເທຣດເດີ ຕາມທີ່ເທຣດເດີກຳນົດເອົາໄວ້.

ການກອບປີ ການຊື້-ຂາຍ ຈາກເທຣດເດີ ຫຼື ເອີ້ນອີກຊື່ວ່າ ເທັກນິກ ເຮົາສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າຈະໃຊ້ເງີນລົງທຶນຈຳນວນຫຼາຍເທົ່າໃດ ຊິ່ງຈຳນວນຂັ້ນຕໍ່າໃນການລົງທຶນຢູ່ທີ່ $10 ຕໍ່ເທັກນິກ ເຮົາສາມາດແບ່ງເງີນໃນບັນຊີໄປລົງທຶນ ຫຼາຍເທັກນິກພ້ອມກັນໄດ້ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຢຸດການກອບປີເທຣດເມື່ອໃດກໍ່ໄດ້.

ປະໂຫຍດຂອງ Social Trading ແມ່ນຫຍັງ?

  • ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລື້ອງການເທຣດ Forex ຫຼື ບໍ່ມີເວລາເທຣດ ສາມາດລົງທຶນກັບເທຣດເດີ ເກັ່ງໆໄດ້ (ພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບກັບຄວາມສ່ຽງ)
  • ເທຣດເດີ ເກັ່ງໆທີ່ມີສີມືດີ ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຈາກເທັກນິກຂອງໂຕເອງ ເຮັດເປັນອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງໄດ້
  • ຫຼດບັນຫາການຕວະກັນ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດໆ ຫຼອກໃຫ້ລົງທຶນ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
  • ແກ້ບັນຫາກໍລະນີ ໃຫ້ຄົນອື່ນເທຣດໃຫ້ ແລ້ວຕວະເອົາເງີນ

ປະຈຸບັນ ໂບກເກີ Forex ລາຍໃຫຍ່ XM ໄດ້ເປີໂຕ  https://www.xm.com/social-copy-trading ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ແລ້ວ ຫາກຍັງບໍ່ມີບັນຊີເທດກັບ XM ກົດທີ່ >> ເປີດບັນຊີ XM

ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ  ຈະມີລາຍການເທັກນິກຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະສະແດງຜົນແບບ Real time ມີຂໍ້ມູນລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ອັດຕາກຳໄລ, ຄ່າຄອມມີຊັນ ແລະ ເລເວີເຣດ ຂອງແຕ່ລະເທັກນິກ ໃຫ້ເຮົາພິຈາລະນາ ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງປະຫວັດການເທຣດ ຫຼື ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍ ທີ່ເປີດຢູ່ໃນປະຈຸບັນໄດ້ອີກນຳ

ຕົວຢ່າງ ເມື່ອເຮົາຄີກເຂົ້າໄປເບິ່ງຂໍ້ມູນ ເທັກນິກຂອງ GowentGoal

ຫຼັກການເຮັດວຽກ ການຄິດໄລ່ Lot ຄິໄລ່ແບບໃດ? ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາເຮັດການກອບປີເທັກນິກແລ້ວ ເມື່ອມີຄຳສັ່ງເປີດການຊື້ຂາຍ (Orders) ບັນຊີເຮົາກໍ່ຈະຖືກເປີດຄຳສັ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ ຂະໜາດ Lot ຂອງ ອໍເດີເຮົາ ຈະຕິດຕາມອັດຕາສ່ວນເຊິ່ງມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

ຍົກຕົວຢ່າງ

ເທັກນິກ A ມີອີຄີວຕີ $1,000

ເຮົາໃສ່ເງີນທຶນຈຳນວນ $10,000

ອັດຕາສ່ວນໃນການຄອບປີເທຣດ = 10,000/1,000

ເທົ່າກັບ 10 ເທົ່າ

Lot ນັກລົງທຶນ = Lot ເທັກນິກ x ອັດຕາສ່ວນໃນການກອບປີ

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເທັກນິກ A ເປີດ. Order 1 Lot Order ເຮົາຈະເທົ່າກັບ 10 Lot  (1 x 10 ເທົ່າ)

ເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ ລອງໃຫ້ທ່ານ ເບິ່ງ ແລະ ສັ່ງເກດເບິ່ງຮູບປະກອບດ້ານລຸ່ມ

ເມື່ອເທັກນິກ A ປິດຄຳສັ່ງ ບັນຊີເຮົາກໍ່ຈະຖືກປິດຄຳສັ່ງນຳເຊັນກັນ ຫາກເຮົາຕ້ອງການຢຸດການກອບປີ ເຮົາກໍ່ສາມາດກົດຢຸດຕອນໃດກໍ່ໄດ້ ອໍເດີທີ່ເປີດໄວ້ກໍ່ຈະຖືກປິດ

ຂໍ້ເສຍຂອງ Social Trading ມີອັນໃດແດ່?

ສຳຫຼັບຂໍ້ເສຍຂອງ Social Trading ຄືຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມ (ສະເພາະອໍເດີທີ່ມີກຳໄລ) ຕາມປີເຊັນທີ່ເທັກນິກ ກຳນົດເອົາໄວ້ ເຊິ່ງບາງເທັກນິກ ຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມສູງເຖິງ 50%

ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນຈະເຮັດການກອບປີ ຄວນກວດສອບໃຫ້ດີວ່າ ເທັກນິກນັ້ນແມ່ນໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ຫຼາຍ ໜ້ອຍປານໃດ ອີກນຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮູ້ໄວ້ກໍ່ຄື: Social Trading ຍັງມີໂອກາດລ້າງຝອດ ຄືກັນ. ຖ້າເຮົາໄປກອບປີ ເທັກນິກທີ່ເທຣດບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ມີສີມື ເທຣດຂາດທຶນເງີນທີ່ເຮົາລົງທຶນໄປກໍ່ຈະຂາດທຶນໄປໄດ້ເຊັ່ຍດຽວກັນ

ອີກຂໍ້ເສຍນຶ່ງກໍ່ຄື ບໍ່ເກີດການຮຽນຮູ້ດ້ານການເທຣດ ຫຼື ທ່ານອາດຈະເບິ່ງໄດ້ວ່າ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ເສຍກໍ່ໄດ້ ເພາະຈຸດປະສົ່ງທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນນັກເທຣດຢູ່ແລ້ວ

ສະຫຼຸບ Social Trading ດີບໍ່?

ການເປັນ Trader Forex ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເລື່ອງງ່າຍ ກວ່າຈະເທຣດໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແບບຢັ້ງຍືນ ຕ້ອງສະສົມປະສົບການ ແລະ ມີວິໃນໃນການເທຣດ ເຊິ່ງປະສົບການກໍ່ລ້ວນແລກມາກັບເງີນທຶນ ແລະ ເວລາທັງນັ້ນ ສ່ວນຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ລະຄວາມສາມາດຂຈອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ເຊິ່ງກໍ່ມີທັງປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ນັ້ນກໍ່ເປັນເລື່ອງທຳມະດາຂອງການລົງທຶນ

ແຕ່ຖ້າເຮົາມີເງີນຢູ່ ບໍ່ໄດ້ໄປໃຊ້ເຮັດຫຍັງ ຢາກລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງສູງເພື່ອແລກກັບຜົນກຳໄລທີ່ຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ບໍ່ມີເວລາສຶກສາ ຮຸ້ໂຕເອງວ່າບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະເປັນ Trader, Social Trading ກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກນຶ່ງທີ່ຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຂອງກຳໄລແດ່ ເພື່ອແລກກັບການບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງເຝົ້າໜ້າຈໍ ບໍ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເອງ ຖ້າມັກແບບນັ້ນກໍ່ລອງພິຈາລະນາ