ການບໍລິຫານເງີນທຶນ Maney Management ໃນວົງການ Forex ເອື້ນວ່າ (MM) ການເທຣດ Forex ໃຫປະສົບຜົນສຳເລັດ ຈະຕ້ອງມີຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ດີແມ່ນປະກອບດ້ວຍ:

 • ການເທຮດທີ່ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ.
 • ການໃຊ້ລະບົບເທຣດທີ່ເໝາະສົມ.
 • ວາງແຜນການເທຣດໃຫ້ຈະແຈ້ງ.
 • ມີການບໍລິຫານເງີນທຶນທີ່ດີ.
 • ການເທຣດຢ່າງມີວິໄນ.

ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເພີ່ມລາຍລະອຽດທີ່ວ່າ ການຈັດການ ການບໍລິຫານເງີນທຶນທີ່ດີ ແມ່ນຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຮູບແບບ ຫຼື ເທັກນິກວິທີການບໍລິຫານ ຂອງແຕ່ລະທ່ານ ອາດບໍ່ຄືກັນ ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເພາະຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະທ່ານທີ່ຮັບໄດ້ ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເອງແມ່ນຈະໄດ້ຍົກບາງບັນຫາຂື້ນມາກ່າວບ່າງສ່ວນ ຄືການບໍລິຫານເງີນທຶນ ໃຫ້ປອດໄພ ບໍ່ໃຫ້ເກີດການ Margin Call ເຊິ່ງມີຮູບແບບຄຳນວນງ່າຍໆ ບໍ່ຊັບຊ້ອນ ເພື່ອທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈ ກໍ່ສາມາດ ນຳໄປປະຍຸກນຳໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ປຽບທຽບຂະໜາດ Lot ກັບ Margin ທີ່ໃຊ້ຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ 1 ຈຸດຄື: Leverage 1:100 ການຄິດໄລແມ່ນໃຫ້ກຳນົດ ທົດສະນິຍົມ 4 ຈຸດ ບາງ Broker ມີທັງ 4 ແລະ 5 ຈຸດ.

ສົມມຸດການເທຣດ EUR/USD ເປັນຖານໃນການຄຳນວນ (ຄູ່ອື່ນເປັນການໃຊ້ເງີນ Margin ແລະ ອັດຕາການໄດ້ເສຍ ຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ 1ຈຸດແຕກແມ່ນແຕກຕ່າງການໜ້ອຍນິ່ງ)

ຕົວຢ່າງການເທຣດ Forex ຈາກທຶນໃນຝອດ 1,000 $ ບັນຊີ Standard.

ລາຍລະອຽດ

 • ທຶນ 1,000 $
 • ຕັດຂາດທຶນ (Stop Loss) 1%
 • ລາຄາ ຈຸດ Long 1.0600
 • ລາຄາ ຈຸດ ຕັດຂາດທຶນ 1.0590 (ຕິດລົບ -10 ຈຸດ ຫຼື 10 $)
 • ກຳນົດຂະໜາດຂອງລັອດທີ່ Lot 0.1

ໃນຕົວຢ່າງຄື ໄດ້ Buy ຄູ່ເງີນ EUR/USD Lot size 0.1 ຖ້າຫາກລາຄາປັບຕົວເລກຫຼຸດລົງຈາກ 1.0600 ມາທີ່ 1.0590  ເທົ່າກັບ ລົບ 10 ຈຸດ ຫຼື ຈະເສຍເງີນທັງໝົດ 10 $ ຈະເຫັນວ່າເງີນຝອດກໍ່ຍັງເຫຼືອ ເທົ່າກັບ 990 $ ຕັດບັນຫາເລື່ອງ Margin Call ເພາະໃນບັນຊີແມ່ນເງີນຍັງມີເຫຼືອເຟືອ.

ສະຫຼຸບ

ສຳຫຼັບແນວທາງການບໍລິຫານເງີນທຶນທີ່ດີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ທຶນໃນຝອດສ່ຽງເກີນໄປຄື:

 • ເທຣດມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດຈາກຍອດຂອງບັນຊີ ເຊັ່ນໃຊ້ Leverage ທີ່ບໍ່ສູງ ເປີດ Lot size ຕໍ່າໆ ຫຼື ໃຊ້ຄວາມສ່ຽງບໍ່ເກີນ 2-5 % ຂອງທຶນທີ່ໃຊ້ Indicator ເພື່ອໃຊ້ຄຳນວນນ Lot Size ທີ່ເໝາະສົມ;
 • ບວກ/ລົບ/ຄູນ/ຫານ ຫຼື ຄຳນວນກຳໄລ/ຂາດທຶນກ່ອນເຂົ້າອໍເດີສະເໜີ;
 • ໃຊ້ເທັກນິກການຕັ້ງຈຸຂາດທຶນ (Stop Loss) ທີ່ເໝາະສົມ;
 • ເບິ່ງພິດຕິກຳຂອງຕະຫຼາດ ແລ້ວເຂົ້າ ອໍເດີ ຢ່າງມີເຫດຜົນ;
 • ປະເມີນຜົນການບໍລິຫານ ທີ່ເຮົາໄດ້ຜົນຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ.

 

ນັກລົງທຶນ ມືໃໝ່ຫຼາຍຄົນຖາມຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າມາວ່າ ເປັນຫຍັງອໍເດີໃນ mt4 ຫຼື mt5 ທີ່ເທຣດຢູ່ ເປັນຫຍັງຈິ່ງຖືກປິດໄປເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດແມ່ນຫຍັງກັບມັນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍຕອບ ແລະ ອິທິບາຍໄປ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຖາມເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ບາງຄົນກໍ່ບອກມເຂົ້າມາວ່າ ເຄີຍອ່ານ ແລະ ສຶກສາມາແລ້ວແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຕັດສິນໃຈຂຽນບົດຄວາມນີ້ຂື້ນມາ ໂດຍຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການລ້າງຝອດເອົາຕາມແບບສະບັບເຂົ້າໃຈງ່າຍຽໆ.

ມາອະທິບາຍຄວາມໝ້ອຍນຶ່ງ ສົມມຸດວ່າເຮົາມີເງີນໃນຝອດ $10

ເຮົາເທຣດ 1 order ໃຊ້ Lot size 0.01 ໃນ order ແມ່ນນຳໃຊ້ເງີນ $1 ໃນການເທຣດ ໃນຝອດຈະເຫຼືອ $9 ເປັນຫຼັກປະກັນ

order ຈະບໍ່ໂດນບັງຄັບປິດ ຖ້າຕິດລົບບໍ່ເກີນ $9 ເພາະມີຫຼັກປະກັນເຫຼືອພໍແຕ່ຖ້າ Order ນີ້ຕິດລົບ $9 ຈົນເຖິງ $10, order ນີ້ແມ່ນຈະຖືກບັງຄັບປິດທັນທີ ເພາະມີຫຼັກປະກັນເຫຼືອບໍ່ພໍຖ້າປ່ອຍໄວ້ ໂບກເກີເອງກໍ່ຈະຂາດທຶນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ວິທີແກ້ຄືຕ້ອງບໍລິຫານເງີນທຶນໃຫ້ເປັນ Monney Managerment ບໍ່ອອກ order ຫຼາຍເກີນໄປຕ້ອງເພື່ອຫຼັກປະກັນໄປນຳແດ່ ຫາກຝອດຕິດລົບ ຈົນຫຼັກປະກັນຈົນເຫຼືອບໍ່ພໍ ແລະ ບໍ່ຢາກໂດນລ້າງຝອດ ເຮົາສາມາດເຕີມເງີນເຂົ້າໄປໃນຝອດ ເພື່ອເພີ່ມຫຼັກປະກັນໄດ້ ຄືເປັນການຕໍ່ຊີວິດໃຫ້ກັບຝອດນັ້ນເອງ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເພື່ອເວລາກວ່າເງີນຈະເຂົ້າຝອດນຳແດ່ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າຝາກເງີນແລ້ວເຂົ້າຝອດທັນທີຢ່າງໂບກເກີ XM

ສະຫຼຸບ

ເປັນການສົມມຸດໂຕເລກໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ເພາະແທ້ແລ້ວແມ່ນຈະມີເລື່ອງ Margin ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດຂື້ນຢູ່ກັບ Leverg ທີ່ເຮົາໃຊ້ໂຕເລກບໍ່ໄດ້ກົງກັນແບບແປະໆ ໃຫ້ພໍເຂົ້າໃຈຫຼັກການເທົ່ານັ້ນ

Social Trading ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ Copy Trade ກໍ່ໄດ້ ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຜົນງານການເທຣດທີ່ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້.

ເຊິ່ງໂຕ  Social Trading Platform ນີ້ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂຕກາງໃນການເກັບຂໍ້ມູນການເທຣດເອົາໄວ້ທັງໝົດ ແລະ ຈະຖືກນຳມາສະແດງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃນລະບົບໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງເທຣດເດີ ແບບບໍ່ສາມາດຕວະ ກັນໄດ້ເພາະຖືກເຊື່ອມກັນເຂົ້າກັບລະບົບຊື້-ຂາຍ ຂອງຕະຫຼາດໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຕວະກັນບໍ່ໄດ້ ເພາະຖືກເຊື່ອມເຂົ້າກັບລະບົບຊື້-ຂາຍ ຂອງຕະຫຼາດໂດຍກົ່ງເຮັດໃຫ້ ເຮົາສາມາດຫາເທຣດເດີເກັ່ງໆ ໄດ້ໂດຍງ່າຍ ລະບົບຈະສະແດງຜົນງານຂອງເທຣດເດີໃຫ້ເຫັນແບບ Realtime.

ນອກຈາກຈະເຫັນຜົນງານຂອງເທຣດເດີແລ້ວ ເຮົາຍັງສາມາດເບິ່ງລາຍການຊື້ຂາຍຂອງ ເທຣດເດີ ວ່າຊື້-ຂາຍ ຄູ່ເງີນປະເພດໃດຢູ່ ໃຊ້ຂະໝາດ Lot ເທົ່າໃດ? ກຳໄລ? ຫຼື ຂາດທຶນ? ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ນຳໄປ ປະກອບການຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດເອງ ຫຼື ເລືອກຈະໃຫ້ລະບົບສຳເນົາ ການຊື້-ຂາຍ ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງວິທີນີ້ ເຮົາຜູ້ຕິດຕາມ ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າສ່ວນແບ່ງຂອງກຳໄລ (ຄ່າທຳນຽມ) ໃຫ້ກັບເທຣດເດີ ຕາມທີ່ເທຣດເດີກຳນົດເອົາໄວ້.

ການກອບປີ ການຊື້-ຂາຍ ຈາກເທຣດເດີ ຫຼື ເອີ້ນອີກຊື່ວ່າ ເທັກນິກ ເຮົາສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າຈະໃຊ້ເງີນລົງທຶນຈຳນວນຫຼາຍເທົ່າໃດ ຊິ່ງຈຳນວນຂັ້ນຕໍ່າໃນການລົງທຶນຢູ່ທີ່ $10 ຕໍ່ເທັກນິກ ເຮົາສາມາດແບ່ງເງີນໃນບັນຊີໄປລົງທຶນ ຫຼາຍເທັກນິກພ້ອມກັນໄດ້ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຢຸດການກອບປີເທຣດເມື່ອໃດກໍ່ໄດ້.

ປະໂຫຍດຂອງ Social Trading ແມ່ນຫຍັງ?

 • ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລື້ອງການເທຣດ Forex ຫຼື ບໍ່ມີເວລາເທຣດ ສາມາດລົງທຶນກັບເທຣດເດີ ເກັ່ງໆໄດ້ (ພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບກັບຄວາມສ່ຽງ)
 • ເທຣດເດີ ເກັ່ງໆທີ່ມີສີມືດີ ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຈາກເທັກນິກຂອງໂຕເອງ ເຮັດເປັນອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງໄດ້
 • ຫຼດບັນຫາການຕວະກັນ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດໆ ຫຼອກໃຫ້ລົງທຶນ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
 • ແກ້ບັນຫາກໍລະນີ ໃຫ້ຄົນອື່ນເທຣດໃຫ້ ແລ້ວຕວະເອົາເງີນ

ປະຈຸບັນ ໂບກເກີ Forex ລາຍໃຫຍ່ XM ໄດ້ເປີໂຕ  https://www.xm.com/social-copy-trading ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ແລ້ວ ຫາກຍັງບໍ່ມີບັນຊີເທດກັບ XM ກົດທີ່ >> ເປີດບັນຊີ XM

ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ  ຈະມີລາຍການເທັກນິກຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະສະແດງຜົນແບບ Real time ມີຂໍ້ມູນລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ອັດຕາກຳໄລ, ຄ່າຄອມມີຊັນ ແລະ ເລເວີເຣດ ຂອງແຕ່ລະເທັກນິກ ໃຫ້ເຮົາພິຈາລະນາ ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງປະຫວັດການເທຣດ ຫຼື ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍ ທີ່ເປີດຢູ່ໃນປະຈຸບັນໄດ້ອີກນຳ

ຕົວຢ່າງ ເມື່ອເຮົາຄີກເຂົ້າໄປເບິ່ງຂໍ້ມູນ ເທັກນິກຂອງ GowentGoal

ຫຼັກການເຮັດວຽກ ການຄິດໄລ່ Lot ຄິໄລ່ແບບໃດ? ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາເຮັດການກອບປີເທັກນິກແລ້ວ ເມື່ອມີຄຳສັ່ງເປີດການຊື້ຂາຍ (Orders) ບັນຊີເຮົາກໍ່ຈະຖືກເປີດຄຳສັ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ ຂະໜາດ Lot ຂອງ ອໍເດີເຮົາ ຈະຕິດຕາມອັດຕາສ່ວນເຊິ່ງມີສູດຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

ຍົກຕົວຢ່າງ

ເທັກນິກ A ມີອີຄີວຕີ $1,000

ເຮົາໃສ່ເງີນທຶນຈຳນວນ $10,000

ອັດຕາສ່ວນໃນການຄອບປີເທຣດ = 10,000/1,000

ເທົ່າກັບ 10 ເທົ່າ

Lot ນັກລົງທຶນ = Lot ເທັກນິກ x ອັດຕາສ່ວນໃນການກອບປີ

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເທັກນິກ A ເປີດ. Order 1 Lot Order ເຮົາຈະເທົ່າກັບ 10 Lot  (1 x 10 ເທົ່າ)

ເພື່ອເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ ລອງໃຫ້ທ່ານ ເບິ່ງ ແລະ ສັ່ງເກດເບິ່ງຮູບປະກອບດ້ານລຸ່ມ

ເມື່ອເທັກນິກ A ປິດຄຳສັ່ງ ບັນຊີເຮົາກໍ່ຈະຖືກປິດຄຳສັ່ງນຳເຊັນກັນ ຫາກເຮົາຕ້ອງການຢຸດການກອບປີ ເຮົາກໍ່ສາມາດກົດຢຸດຕອນໃດກໍ່ໄດ້ ອໍເດີທີ່ເປີດໄວ້ກໍ່ຈະຖືກປິດ

ຂໍ້ເສຍຂອງ Social Trading ມີອັນໃດແດ່?

ສຳຫຼັບຂໍ້ເສຍຂອງ Social Trading ຄືຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມ (ສະເພາະອໍເດີທີ່ມີກຳໄລ) ຕາມປີເຊັນທີ່ເທັກນິກ ກຳນົດເອົາໄວ້ ເຊິ່ງບາງເທັກນິກ ຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມສູງເຖິງ 50%

ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນຈະເຮັດການກອບປີ ຄວນກວດສອບໃຫ້ດີວ່າ ເທັກນິກນັ້ນແມ່ນໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ຫຼາຍ ໜ້ອຍປານໃດ ອີກນຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮູ້ໄວ້ກໍ່ຄື: Social Trading ຍັງມີໂອກາດລ້າງຝອດ ຄືກັນ. ຖ້າເຮົາໄປກອບປີ ເທັກນິກທີ່ເທຣດບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ມີສີມື ເທຣດຂາດທຶນເງີນທີ່ເຮົາລົງທຶນໄປກໍ່ຈະຂາດທຶນໄປໄດ້ເຊັ່ຍດຽວກັນ

ອີກຂໍ້ເສຍນຶ່ງກໍ່ຄື ບໍ່ເກີດການຮຽນຮູ້ດ້ານການເທຣດ ຫຼື ທ່ານອາດຈະເບິ່ງໄດ້ວ່າ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ເສຍກໍ່ໄດ້ ເພາະຈຸດປະສົ່ງທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນນັກເທຣດຢູ່ແລ້ວ

ສະຫຼຸບ Social Trading ດີບໍ່?

ການເປັນ Trader Forex ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເລື່ອງງ່າຍ ກວ່າຈະເທຣດໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແບບຢັ້ງຍືນ ຕ້ອງສະສົມປະສົບການ ແລະ ມີວິໃນໃນການເທຣດ ເຊິ່ງປະສົບການກໍ່ລ້ວນແລກມາກັບເງີນທຶນ ແລະ ເວລາທັງນັ້ນ ສ່ວນຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ລະຄວາມສາມາດຂຈອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ເຊິ່ງກໍ່ມີທັງປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ນັ້ນກໍ່ເປັນເລື່ອງທຳມະດາຂອງການລົງທຶນ

ແຕ່ຖ້າເຮົາມີເງີນຢູ່ ບໍ່ໄດ້ໄປໃຊ້ເຮັດຫຍັງ ຢາກລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງສູງເພື່ອແລກກັບຜົນກຳໄລທີ່ຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ບໍ່ມີເວລາສຶກສາ ຮຸ້ໂຕເອງວ່າບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະເປັນ Trader, Social Trading ກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກນຶ່ງທີ່ຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຂອງກຳໄລແດ່ ເພື່ອແລກກັບການບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງເຝົ້າໜ້າຈໍ ບໍ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເອງ ຖ້າມັກແບບນັ້ນກໍ່ລອງພິຈາລະນາ

Indicator ຫຼື ນັກເທດສ່ວນຫຼາຍມັກເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ ອິນດີ ແມ່ນດັດສະນີໂຕຊີວັດ ຖືຶເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະທາງເທັກນິກນຶ່ງ ທີ່ນັກລົງທຶນນິຍົມມາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍວິເຄາະໃນການຕັດສິນໃຈ ສ່ວນຫຼັກການໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ວິທີການຄຳນວນຂອງ Indicator ນັ້ນຈະຖືເອົາຕາມສູດທາງດ້ານຄະນິດສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍຂອງລາຄາ ແລະ ປະລິມມານການຊື້ຂາຍຈາກອາດິດທີ່ຜ່ານມາ ແລ້ວນຳມາຄຳນວນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດຕາມສູດທາງດ້ານຄະນິດສາດ ເຊິ່ງຂ່ອນຂ້າງຈະມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ເພື່ອຄວາມກະທັດຫັດໃນເນື້ອຫາ ບົດຄວາມນີ້ຈິ່ງບອກກ່າວເຖິງສະເພາະ Indicator ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ທາງນັກວິເຄາະທາງເຕັກນິກສ່ວນຫຼາຍນຳມາໃຊ້.

ລາຍຊື 9 Indicator ຍອດນິຍົມໃຊ້ເທຣດໃນຕະຫຼາດ Forex ມີດັ່ງນີ້:

1. Moving Average

ປະໂຫຍດ: ບອກຄວາມຜັນຝວນທີ່ຜ່ານມາ, ໃຊ້ເປັນແນວທາງ (ຄາດເດົາ) ແນວໂນ້ມໃນອານາຄົດ, ບອກແນວນຮັບ, ແນວຕ້ານ, ຈຸດຄວນເຂົ້າຊີ້-ຂາຍ ເບື້ອງຕົ້ນ.

2. Moving Average Convergence & Divergence -MACD

ປະໂຫຍດ:ໃຊ້ບອກແນວໂນ້ມຂອງລາຄາທີ່ເກີດຂື້ນ, ບອກຈຸດທີ່ຄວນຊື້ ຫຼື ຂາຍ ທັງໄລຍະກາງ, ໄລຍະສັ້ນ, ບອກ Momentum ຂອງລາຄາຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງີນ

3. Average Directional Movement Index -ADX

ປະໂຫຍດ: ບອກເທຣນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ທິດທາງແນວໂນ້ມແຂງແກ່ນໃດ ໃຊ້ເປັນສັນຍາຂາເຂົ້າຂາອອກ

4. Relative Strength Index -RSI

ປະໂຫຍດ: ບອກມີຊື້ ຫຼື ຂາຍ ຫຼາຍເກີນໄປ, ສັນຍານກັບໂຕ, ສະວິງຜິດພາດ ແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ, ການປ່ຽນທິດທາງຂອງລາຄາ

5. Stochastic Oscillator – STO

ປະໂຫຍດ: ພາຍາກອນການກັບໂຕ, ສະພາວະຊື້ ຫຼື ຂາຍ ຫຼາຍເກີນໄປ, ໃຫ້ສັນຍານເຂົ້າຕະຫຼາດ (ຊື້ ຫຼື ຂາຍ)

6. Bollinger Bands– BB

ປະໂຫຍດ: ເບິ່ງຄວາມຜັນຝວນ, ເບິ່ງແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ, ແນວໂນ້ມຂອງລາຄາ, ສະພາວະຊື້ ຫຼື ຂາຍ ຫຼາຍເກີນໄປຈັກຫວະ Breakouts

7. Ichimoku Cloud

ປະໂຫຍດ: ບອກຈຸດຊື້-ຂາຍ, ຢືນຢັນການເກີດເທຣນໃຫຍ່ໆ, ເປັນ Pattern ຊວງໃດ, ແນວຮັບ, ແນວຕ້ານ, ຈຸດສະວິງໂຕແຮງໆ (Breakouts)

8. Parabolic SAR

ປະໂຫຍດ: ເບິ່ງແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ, ຈຸດເຂົ້າ-ຈຸດອອກ, ຈຸດກັບໂຕ, ເປົ້າໝາຍລາຄາ, ຄວາມແຂງແກ່ງຂອງລາຄາ

9. Fibonacci

ປະໂຫຍດ: ເບິ່ງແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ, ຈຸດເຂົ້າ-ຈຸດອອກ, ຈຸດກັບໂຕ, ເປົ້າໝາຍລາຄາ, ຄວາມແຂງແກ່ງຂອງລາຄາ

ໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມຜັນຝວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເບິ່ງເຫັນວິກິດເປັນພຽງຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ ຄວາມສູນເສຍ, ແຕ່ສຳຫຼັບບາງຄົນ ວິກິດເລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ຈຸດຈົບ ແຕ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂອກາດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ນຶ່ງໃນໂອກາດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ Forex.

 

ໃນຊ່ວງນີ້ ຫຸ້ນໃນຕະຫຼາດໃນບາງປະເທດແມນຢູ່ໃນຊ່ວງຂາລົງ, ມັນເກີດຫຍັງຂື້ນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງລົງແຮງຂະໜາດນີ້? ກໍ່ຄົງເປັນໄປຕາມຫຼັກສັດຈະທຳ ມີຂື້ນ-ມີລົງ ມີເກີດ-ມີດັບ ຕາມວັດທະຈັກຂອງທຳມະຊາດ ແຕ່ກໍ່ຂໍຢ່າລົງຫຼາຍ ຈົນຕ້ອງເກີດອາການ Panic sell ເລີຍ.

ວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ຄຳຖາມຄືຄຳຕອບ?

ເມື່ອເກີດວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼາຍທ່ານແມ່ນມັກຕົກຕື່ນ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນຢ່າຮີບຮ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນມືອາຊີບຫຼາຍທ່ານກັບເຫັນວິກິດເປັນເສັ້ນທາງສູ່ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນຕອບແທນສູງ ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສາມາດນຳມາເຊິ່ງໂອກາດ ໃນການຊື້ຕໍ່າ ແລະ ຂາຍສູງ.

ຈະປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດດ້ວຍ Forex ໄດ້ແນວໃດ?

Forex ຫຼື ຕະຫຼາດຊື້ຂາຍສະກຸນເງີນຕາຕ່າປະທດ ເປັນຕະຫຼາດຊື້ຂາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຄວາມບ່ແນ່ນອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ຄ່າເງີນຂອງແຕ່ລະປະເທດມີການຜັນຝວນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ເຊິ່ງສ້າງໂອກາດໃກ້ກັບນັກລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້.

ໃນວົງການຕະຫຼາດຫຸ້ນ ຜົນກຳໄລທີ່ໄດ້ຈະສຸມໃສ່ໄປທີ່ຕົວເລກບວກ (Uptrend) ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕອນນີ້ ຫຸ້ນຂອງບາງປະເທດໂຕເລກກຳລັງຫຼຸດລົງ (Downtrend) ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆ ທ່ານແມ່ນວິຕົກກັງວົນ ແລະ ໃຈຫາຍ ຈາກໂຕເລກທີ່ມັນບໍ່ສ້າງສັນນີ້ ແຕ່ໆຢ່າພ້າວຖອດໃຈເທື່ອ ເພາະມີຊ່ອງທາງຂອງການລົງທຶນ ທີ່ສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ ຈາກຕົວເລກ ບໍ່ວ່າ Nagative ຫຼື Positive ຄືເຮັດກຳໄລໄດ້ທັງຂາຂື້ນ ແລະ ຂາລົງ ນັ້ນກໍ່ຄື Forex ຫຼື ຕະຫຼາດ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເປັນສະເໜ່ດິງດູດເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຫຼາຍທ່ານ ຍ້າຍສັງກັດ ຫຼື ເພີ່ມອີກຊ່ອງທາງຂອງການລົງທຶນນີ້ເຂົ້າມາ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບ Forex ທີ່ຕ່າງຈາກຫຸ້ນ

 • ເທຣດໄດ້ທັງມື້ທັງວັນ ຕະຫຼອດ 24 ໂຊໂມງ;
 • Broker Forex ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຟີຄ່າທຳນຽມໃນຕະຫຼາດການເທຣດ;
 • ສາມາດສົ່ງຄຳສັ່ງເທຣດໄດ້ທັນທີ;
 • ມີໂຕຊ່ວຍ EA ໃນການເທຣດ (ລະບົບອັດຕະໂນມັດ);
 • ສະໝັກງ່າຍ ໂອນເງີນເຂົ້າ-ອອກ ວ່ອງໄວ ໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ;
 • ມີລະບົບ Leverage ຊ່ວຍສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງທະວີຄູນ;
 • ສາມາດຫຼື້ນ Shot-Selling ໄດ້;
 • ຕະຫຼາດ Forex ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ ເປັນໂອກາດໃນການສ້າງກຳໄລກັບຈຳນວນມະຫາສານ;
 • ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ມີທຶນໜ້ອຍ (ຂື້ນຢູ່ກັບBroker).

” Anrew J. Krieger ຫື Andy ເທຣດເດີລະດັບຕຳນານ ທີ່ສາມາເຮັດກຳໄລເງີນໄດ້ຈາກການ Short ຄ່າເງີນຕະຫຼາດນີວຊີແລນ ໃນຊ່ວງທີ່ເກີດວິກິດການ Black Monday ຈົນໄດ້ສາຍາວ່າເປັນ ຈອດໂຊຊອດ ຄົນທີ 2 ເພາະການທີ່ເຂົ້າເກັງກຳໄລຄ່າເງີນນິວຊີແລນ. “

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກ WikiFX: https://www.wikifx.com/th/newsdetail/202103193194273021.html

ຄວາມຮູ້ຄືກູນແຈສຳຄັນ

ການເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງຕະຫຼາດ Forex ຄືສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ, ນັກລົງທຶນຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປັດໃຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ຄ່າເງີນເຊັ່ນ:  ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກາງ, ສະຖານະການທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຂ່າວການເມືອງ, ການມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ລະອຽດ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດຄາດເດົາທິດທາງຂອງຕະຫຼາດໄດ້ດີຂື້ນ.

ກົນລະຍຸດທີ່ເໜາະສົມ

ການເລືອກຍຸດທະວິທີ ທີ່ເໝາະສົມເປັນອີກນຶ່ງປັດໃຈທີ່ສຳຄັນ, ບາງທ່ານອາດເລືອກການເທຣດໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລຈາກການເຄື່ອນຂອງລາຄາໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ໃນຂະນະທີ່ບາງທ່ານອາດເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄຳສັ່ງຍຸດການຂາດທຶນ (Stop-loss) ຊ່ວຍຄວາມສຽງຈາກການລົງທຶນ.

ສະຫຼຸບ

ໃນສະຖານະການວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຕະຫຼາດ Forex ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບຜູ້ເບິ່ງຫາຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດກຳໄລ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ກົນລະຍຸດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດໄດ້ ທີ່ສຳຄັນທີນ່ສຸດຄືການມີວິໃນໃນການລົງທຶນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

 

 

ແນວໂນ້ມແມ່ນຫຍັງ?

ແນວໂນ້ມແມ່ນ ມີຢູ່ 3 ແບບ  Uptrend, Downtrend, Sideway

ບົດຄວາມ Forex ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໃນຄັ້ງນີ້ Trend ແນວໂນ້ມແມ່ນຫຍັງ? ຫຼື ທິດທາງຂອງການແລ່ນຂອງລາຄາ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຫຼັກໆຄື: ແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ, ແນວໂນ້ມຂາລົງ, ແລະ Sideway (ການແລ່ນຂອງລາຄາທາງດ້ານຂ້າງ) ເຊິ່ງການທີ່ຈະເບິ່ງວ່າ ກຣາບຢູ່ແນວໂນ້ມແບບໃດນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ກຳນົດຕາຍໂຕ ສຳຫຼັບການເບິ່ງແນວໂນ້ມ ເທຣດເດີ ບາງທ່ານ ອາດໃຊ້ EMA ເປັນຕົວຊີ້ວັດແນວໂນ້ມ ເທຣດເດີບາງທ່ານກໍ່ອາດຈະໃຊ້ເສັ້ນ Trend Line ໃນການເບິ່ງ ຫຼື ບາງທາງກໍ່ໃຊ້ການເບິ່ງແນວໂນ້ມດ້ວຍການສະວິງ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ແບບໃດຖືກ ຫຼື ຜິດ ມາເບິ່ງຕົວຢ່າງແນວໂນ້ມກັນຕໍ່

ເທຣດເດີ Forex ຕ້ອງການເທຣດແນວໂນ້ມ ເພາະການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາງ່າຍຂື້ນ ຫາກກຣາບເປັນແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ເທຣດເດີ ກໍ່ຈະພາກັນເຂົ້າຊື້ ເພື່ອຕາມເທຣັນຂອງກຣາບ ແຕ່ຖ້າຫາກແນວໂນ້ມຂາລົງ ກໍ່ຈະຂາຍ ບໍ່ຄວນສວນເທັຣນ ຄື່ດັ່ງການລອຍນໍ້ໄປຕາມກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າໄປເລື່ອຍໆ ເຮົາກໍ່ຈະລອຍໄປດ້ວຍຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ງ່າຍດາຍ ກ່ອນການລອຍຕ້ານນໍ້າໄຫຼ

ແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ (Up Trend)

ແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ Up Trend ຄືການທີ່ກຣາບແລ່ນຂື້ນດ້ານເທິງ ຫຼື ການປັບລາຄາສູງຂື້ນ ເຊິ່ງການເປັນແນວໂນ້ມຂາຂື້ນນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ກຣາບຈະຕ້ອງແລ່ນຂື້ນໄປຕະຫຼອດທາງ ໂດຍບໍ່ມີການຫຍໍ້ໂຕ ຫຼື ພັກໂຕກັບລົງມາ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວກຣາບໃນ Forex ນັ້ນແມ່ນຈະມີການແລ່ນຂື້ນລົງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຮົາມາເບິ່ງກຣາບຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

ຈາກພາບຕົວຢ່າງນີ້ເປັນຕົວຢ່າງແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ໂດຍການໃຊ້ຫຼັກການເບິ່ງສະວິງຂອງກຣາບ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າກຣາບນັ້ນເຮັດ Swing high ສູງຂື້ນກ່ອນ Swing high ກ່ອນໜ້າເລື້ອຍໆ ແລະ Swing low ກໍ່ຍົກຕົວຂື້ນສູງເລື້ອຍໆ

ຕະຫຼາດແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ເອື້ນວ່າຕະຫຼາດກະທິງ (Bull Market) ສະພາວະຂອງຕະຫຼາດທີ່ເປັນແບບກະທິງ ຄືຄະຫຼາດທີ່ມີເສັ້ນເທັຣນລາຍ (Up Trend) ແບບມີຄວາມຊັນແບບຫຼາຍກ່ວາ 45 ອົງສາ ຫາເສັ້ນມີຄວາມຊັນແບບນີ້ຖືວ່າເປັນ (Bull Marker) ໂດຍປົກກະຕິມັກເອົາ TF ແບບ H1 ຂື້ນໄປມາເປັນຕົວຊີ້ວັດ ແຕ່ຖ້າຫາກໃຊ້ເສັ້ນຕໍ່າກ່ອນນີ້ ຈະຍັງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າເປັນ Bull Market ໄດ້ແນ່ນອນ 100 ເປັນເຊັນ

ແນວໂນ້ມຂາລົງ (Down Trend)

ແນວໂນ້ມ (Down Trend) ແມ່ນຈະຕົງກັນເຂົ້າກັບແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງຄືການທີ່ກຣາບນັ້ນປັບໂຕລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນ ການທີ່ຈະເປັນແນວໂນ້ມຂາລົງນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າກຣາບຈະຕ້ອງແລ່ນລົງຢາງດຽວ ລະຫວ່າງທີ່ກຣາບລົງນັ້ນກໍ່ຈະອາດມີການພັກໂຕ ເພື່ອເຮັດ Swing high ຕະຫຼອດທາງກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ຈາກຮູບພາບດ້ານເທິງນີ້ເປັນຮູບພາບຕົວຢ່າງທີ່ເປັນແນວໂນ້ມຂາລົງໂດຍການເບິ່ງຈາກສະວິງຂອງລາຄາ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າກຣາບນັ້ນຈະເຮັດ Swing low ຕໍ່າລົງມາເລື້ອຍໆ ແລະ Swing high ຂອງກຣາບກໍ່ຈະຕຳລົງເລື້ອຍໆເຊັ່ນດຽວກັນ

ຕະຫຼາດແນວໂນ້ມຂາລົງເອີ້ນວ່າຕະຫຼາດໝີ (Bear Market) ສະພາວະຕະຫຼາດທີ່ເປັນແບບໝີ ຄືຕະຫຼາດທີ່ມີເສັ້ນເທັຣນລາຍ (Down trend) ແບບຊັນລົງມາກວ່າ 45 ອົງສາ ຖ້າຫາກເສັ້ນມີຄວາມຊັນແບບນີ້ຖືວ່າເປັນ Bear Market ໄດ້ແນ່ນອນ 100 ເປີເຊັນ

ແນວໂນ້ມ Sideway

ແນວໂນ້ມ Sideway ຄືການທີ່ ກຣາບແລ່ນອອກດ້ານຂ້າງ ບໍ່ຍອມຂື້ນ ແລະ ບໍ່ຍອມລົງ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວກຣາບ Forex ມັກຈະເປັນກຣາບ Sideway ສ່ວນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການເທຣດ Forex ນັ້ນຄືການເທຣດ ສະກຸນເງີນຂອງປະເທດໃດນຶ່ງ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າຫາກຄ່າເງີນປະເທດນັ້ນໆ ຫາກແຂງຄ່າຫຼາຍເກີນໄປ ກໍ່ຈະມີຜົນເສຍ ຫຼື ອ່ອນເກີນໄປກໍ່ຈະບໍ່ດີ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງີນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັນຈະແລ່ນເປັນ Sideway ສ່ວນຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າກຣາບຈະແລ່ນເປັນຂາຂື້ນ ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າໃນຄະນະທີ່ຂື້ນນັ້ນ ກໍ່ຈະພັກໂຕລົງມາຢູ່ຕະຫຼອດທາງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ວ່າເປັນຂາລົງກໍ່ຈະມັກພັກໂຕຂື້ນຕະຫຼອດທາງເຊັ່ນດຽວກັນ

ຈາກຮູບພາບດ້ານເທິງນີ້ ເປັນຮູບພາບຕົວຢ່າງທີ່ກຣາບທີ່ເປັນລັກສະນະ Sideway ອອກຂ້າງ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າກຣາບນັ້ນຈະເຮັດ Swing high ໃໝ່ສູງເທົ່າໆກັບ Swing high ກ່ອນໜ້າ ອາດຈະມີສູງ ຫຼື ຕໍ່າກ່ວາໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະ Swing low ໃໝ່ກໍ່ຈະເທົ່າກັບ Low ກ່ອນໜ້າເຊັ່ນດຽວກັນ

 

ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວສຳຄັນ ກໍ່ຄືສາມາດທີ່ຈະເຮັດກຳໄລໄດ້ຢ່າງມະຫາສານໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າພຽງໃນລະເວລາຕັ້ງແຕ່ 1 ນານີ ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງມະຫາສານໄດ້ແລ້ວ ເພາະໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຂ່າວສຳຄັນອອກ ກຣາບລາຄາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂ່າວສຳຄັນນັ້ນ ຈະເກີດການແລ່ນໄປໃນທິດທາງໃດ ທິດທາງນຶ່ງຢ່າງຮຸນແຮງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນວັນສຸກທຳອິດ ຂອງທຸກໆເດືອນຈະມີຂ່າວລາຍງານໂຕເລກການຈ້າງງານນອກພາກເສດຖະກິດ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ທີ່ວ່າ ຂ່າວ Non-Farm ເຊິ່ງຈະມີເດືອນລະຄັ້ງ ເຊິ່ງທຸກໆຄັ້ງຕົວເລກລາຍງານຂອງຂ່າວນີ້ອອກມາ ຈະເຮັດໃຫ້ ກຣາບລາຄາທີ່ມີ ຄ່າເງີນ USD ຕິດຢູ່ດ້ວຍນັ້ນແມ່ນຈະມີການສະວິງຂອງໂຕເລກທີ່ສູງ ຖ້າຫ້າສາມາດວິເຄາະໄດ້ວ່າລາຄາຈະໄປໃນທິດທາງໃດ ກໍ່ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງມະຫາສານໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ.

ຂໍ້ເສຍຂອງການເທຣດໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວສຳຄັນ

ສະຫຼຸບ

ການເທຣດ Frorex ໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວສຳຄັນອອກນັ້ນ ຖ້າໃຫ້ປຽບທຽບກັນ ກໍ່ຈະສັງເກດໄດ້ວ່າຈະມີຂໍ້ເສຍທີ່ຫຼາຍ ກ່ວາຂໍ້ດີ ເຊິ່ງນັກເທຣດມືອາຊີບສ່ວນຫຼາຍກໍ່ແນາະນຳໃຫ້ ນັກເທຣດໜ້າໃໝ່ ທີ່ຍັງເບິ່ງຕະຫຼາດບໍ່ອອກນັ້ນແມ່ນຫຼືກລ້ຽງການເທຣດ Forex ໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກການເທຣດ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນເປັນຄືກັບການສ່ຽງດວງ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ ຖ້າຫາກສາມາດທີ່ຈະວິເຄາະຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງແມ້ນຢໍາແລ້ວ  ແລະ ມີ Borker ທີ່ສາມາດເທຣດໃນຊ່ວງເວລາຂ່າວໄດ້ຢ່າວບໍ່ຕິດຂັດ ການເທຣດໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຢ່າງມະຫານສານນັ້ນ ກໍ່ຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຍາກອີກຕໍ່ໄປ ທັງນີ້ກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບເທັກນິກ ການເທຣດຂອງແຕ່ລະທ່ານ ວ່າຮູບແບບການເທຣດແບບໃດ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ.

 

” ຕະຫຼາດແມ່ນບໍ່ເຄີຍຢຸດພັກ ແລະ ເຮົາເອງກໍ່ບໍ່ຄວນທີ່ຈະຢຸດການຮຽນຮູ້ ”

 

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://www.thailandtraderclub.com/index.php/topic,570.0.html

ແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ ແມ່ນຫຍັງ?

ແນວຮັບ ແມ່ນຫຍັງ?

ເສັ້ນແນວຮັບແມ່ນ ຈຸດຕຳສຸດ 2-3 ຈຸດຂື້ນໄປ ທີ່ມີໄລຍະສຳຄັນ ຫຼື ມີແຮງ ຊື້-ຂາຍ ຈາກຈຸດນັ້ນ ຫຼື ລາຄາຮຸ້ນນັ້ນ ບໍ່ຜ່ານຈຸດລາຄານີ້ລົງໄປເລີຍ ເຊັ່ນ ແນວຮັບທີ່ 2$ ໝາຍວ່າລາຄາກໍ່ຈະບໍ່ລົງຕຳກ່ວາ 2$ ເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍຄາດເດົາໄດ້ວ່າ ເມື່ອເຖິງຈຸດທີ່ລາຄາທີ່ແລ່ນໄປໄກ້ກັບເສັ້ນ 2$ ລາຄາກໍ່ຈະເດັ້ງກັບ ແລະ ຖືກແຮງຊື້ເຂົ້າມານັ້ນເອງ ເຊິ່ງໃນໃຈນັກລົງທຶນ ທຸ່ກທ່ານກໍ່ຈະເຫັນກັນວ່າເປັນລາຄາທີ່ເໜາະສົມໃນການເຂົ້າ ຊື້ນັ້ນເອງ

ແນວຕ້ານ ແມ່ນຍັງ?

ແນວຕ້ານນັ້ນແມ່ນຈະມີຄວາມໝາຍທີ່ກົງກັນກັບແນວຮັບ ຈະເປັນຈຸດທີ່ລາຄາໄປສູງສຸດ ເຊິ່ງການລາກເສັ້ນແນວຕ້ານນັ້ນກໍ່ໃຊ້ຫຼັກການ Tend line ຍອດສູງສຸດ 3 ຍອດມາເປັນໂຕວັດ ເຊັ່ນລາຄາບໍ່ເຄຍເກີນ 10$ ແປວ່າລາຄາຂື້ນມາສູງໃກ້ກັບເສັ້ນ 10$  ທ່ານສາມາດ ເຂົ້າໃຈໄດ້ວາ ນັກລົງທຶນກຳລັງຈະເທຂາຍຮຸ້ນໂຕນັ້ນ ເຊິ່ງຈຸດນັ້ນເປັນໄລຍະສຳຄັນ ທີ່ເອີ້ນວ່າເປັນແນວຕ້ານ

1./ ສາມາດໃຊ້ຫາຈຸດໃນການເປີດສັນຍານ “ຊື້ ” ຫຼື ສັນຍາ ” ຂາຍ ” ໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ເບິ່ງວ່າ ລາຄາເຂົ້າໃກ້ສູ່ເສັ້ນແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດເປັນຕົ້ນ ແຕ່ວ່າ ທ່ານ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ກັບຄູ່ກັນກັບ Indicator ໂຕອື່ນໆອີກ ບໍ່ຄວນໃຊ້ແຕ່ຕົວເລືອກດຽວແລ້ວຈົບເລີຍ

2./ ຊ່ວຍໃຫ້ເບິ່ງເຫັນກອບລາຄາການແລ່ນໄດ້ ຂໍ້ດີອັນຕໍ່ມາຄືຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເບິ່ງເຫັນກອບຂອງລາຄາຂອງການແລ່ນໄປໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ບ່ອນນີ້ເຮົາມັກຈະລາກທັງເສັ້ນແນວຮັບ ແລະ ເສັ້ນແນວຕ້ານຄວບຄູ່ກັນໄປພ້ອມໆກັນນັ້ນເອງ ການຫາ Indicator ມາຊ່ວຍການຫາເສັ້ນແນວຮັບແນວຕ້ານ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Fibonacci ໃນການຫາເສັ້ນແນວຮັບແນວຕ້ານໄດ້ອີກເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ສາມາດຄາດເດົາ ກອບແນວຮັບແນວຕ້ານ ໄດ້ຢ່າງແມ້ນຢໍາອີກດ້ວຍ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ການລາກເສັ້ນ Tend line ໂດຍການກຳນົດຍອດສູງສຸດຂອງລາຄາ 3 ຈຸດແລ້ວລາກເສັ້ນ ຫຼື ຍອດຕໍ່າສຸດຂອງລາຄາ 3 ຈຸດແລ້ວງລາກເສັ້ນ ເພື່ອຫາແນວຮັບແນວຕ້ານ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້

Moving Average(MA) ສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ໃຊ້ເບິ່ງແນວໂນ້ມຂອງລາຄາ ໃຊ້ຫາແນວຮັບແນວຕ້ານ ແລະ ສາມາດໃຊ້ Moving Average(MA) ເປັນສັນຍານໃນການຊື້-ຂາຍ ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ການເຮັດທຸລະກຳໃນຕະຫຼາດ Forex ເກີດຈາກຂໍ້ກຳນົດການຊື້​-ຂາຍທັນທີ (Spot) ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ການຊື້-ຂາຍ ເກີດຂື້ນພ້ອມກັບມື້ສົ່ງມອບກັນເປັນສະກຸນເງີນແທ້ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນມື້ລັດຖະການຖັດໄປຫຼັງຈາກທີ່ອອກຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍ ໄປແລ້ວ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນ ການຊື້-ຂາຍ ເກັງກຳໄລນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການສົ່ງມອບສະກຸນເງີນແທ້ (ການຊື-ຊາຍ ເກັງກຳໄລເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນກຳລັງຈະເລີມ) ການສົ່ງມອບຈະຖືກຍົກເລີກຫາກ ທ່ານ ອອກຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍ ໃນຊ່ວງຂອງໜຶ່ງມື້ລັດຖະການ ໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໃດໆ ແຕ່ຫາກ ທ່ານ ເປີດຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຖີ້ມເອົາໄວ້ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງວັນແລ້ວ

“ ສໍາຫຼັບການ Rollver ໃນວັນພຸດ-ວັນພະຫັດ ນັ້ນ Swap ຈະຖືກຫັກ/ເພີ່ມເປັນສາມເທົ່າໂຕ (ສຳຫຼັບວັນພຸດ, ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ) “

Swap ແມ່ນຫຍັງ?

ການເຮັດວຽກຂອງການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາ (Rollover) ໃຫ້ກັບຕຳແໜ່ງນັ້ນເອີ້ນວ່າ Swap ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອວັດຖຸປະສົງຂອງການເປີດຄຳສັ່ງ ຊື້-ຂາຍ ປະເອົາໄວ້ຫຼາຍກ່ວານຶ່ງມື້ ພື້ນຖານການເຮັດວຽກກໍ່ຄື ທ່ານ ຈຳເປັນຕ້ອງ (ປິດ) ຄຳສັ່ງ ຊື້-ຂາຍ ແລະ ເປີດໃໝ່ອີກເທື່ອໃນຂະນະລາຄາປິດ ໃນເວລາດຽວກັນເງີນທຶນ ທີ່ເທົ່າກັບຂະໜາດຂອງ Swap ຈະຖືກຫັກອອກ ຫຼື ເພີ່ມຂື້ນໃນບັນຊີຂອງ ທ່ານ ຂະໜາດຂອງ Swap ຂື້ນຢູ່ກັບ ອັດຕາດອກເບຍຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ປັດໃຈທີ່ປ່ຽນແປງອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກທະນາຄານກາງເປັນຜູ້ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ໃນແຕ່ລະປະເທດ ຈິ່ງນຳໄປສູ່ສະຖານະການ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍສະກຸນເງີນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ການຄຳນວນຂອງອັດຕາ Swap ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ວິທີການຄຳນວນຄ່າ Swap ແລະ ໃຜເປັນຄົນຄຳນວນ.

       ຄ່າສະ Swap ໄດ້ຮັບຄຳນວນອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອການຊື້-ຂາຍ ໃນແຕ່ລະມື້ສຳເລັດລົງ ສຳຫຼັບການ Rollover  ຈາກ ວັນພຸດ ໄປເຖິງ ວັນພະຫັດ. ຄ່າ Swap ຈະຖືກຫັກ/ເພີ່ມຂະໜາດເປັນສາມເທົ່າ (ສຳຫຼັບວັນພຸດ, ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ) ໃນ Platfrom ການຊືຂາຍ MetaTrader 4 & 5 ທ່ານ ສາມາດກວດສອບຄ່າ Swap ຂອງ ທ່ານ ທຸກຄູ່ສະກຸນເງີນ, ທອງຄຳ ອື່ນໆ… ໃນປະຈຸບັນໄດ້ (ໃນການກວດສອບອັດຕາຄ່າ Swap ໂດຍການຄີກຂວາ ແລ້ວເລືອກ “Symbols” ໃນ “Market Watch”  ເລືອກຄູ່ສະກຸນເງີນໃນໜ້າຕ່າງທີ່ປະກົດຂື້ນ ແລ້ວຄິກເລືອກປຸ່ມ Properties ອັດຕາຄ່າ Swap ຂອງສະຖານະຊື້ Long ແລະຂາຍ Short ຈະຖືກສະແດງເປັນຈຸດ) ຕົວຢ່າງ ຮູບລູ່ມນີ້ແມ່ນການສວດສອບຄ່າ Swap ຢຸ່ໃນ MT4 ໃນຄອມພິວເຕີ.

 

ສາມາດພົບຂະໜາດຂອງ Swap ໄດ້ໃນ terminal ການຊື້-ຂາຍ ອັດຕາ Swap ຈະຖືກຫັກ/ເພີ່ມ ໃນບັນຊີທົດທອງ ເຊິ່ງເກີດຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນບັນຊີຈິງ ຂອງທ່ານ.

ມາເບິ່ງວິທີການສະຫມັກການຝາກຖອນນຳຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນກັບຕົວແທນຝາກຖອນໃນລາວ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງມີບັນຊີເທຣດກ່ອນ ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ເປີດກ່ອນ ຄຣິກໆ >>> ຖ້າຫາກມີແລ້ວແມ່ນເຂົ້າຫນ້າເວບ XM ເຂົ້າໄປທີ່ ລັອກອິນ

 1.  ເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າຕ່າງຂອງ Website ຂອງ XM ແລ້ວທຳການກົດທີ່ຊ່ອງ MEMBER LOGIN

 

2. ຂັ້ນຕອນໃສ່ເລກບັນຊີເທຣດ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

 

3. ຫລັງຈາກເຂົ້າຫນ້າພື້ນທີ່ສະມາຊິກແລ້ວ ໄປທີ່ Account ທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ > ເພີ່ມເຕີ> ສະໝັກສະມາຊິກກັບຜູ້ຝາກເງີນທ້ອງຖີ່ນ ດັ່ງຮູບພາບລຸ່ມນີ້

 

4. ຈະມີຫນ້າໃຫ້ໃສ່ ຂໍ້ມູນຜູ້ຝາກເງິນໃນລາວ ປະກອບຂໍ້ມູນສຳເລັດແລ້ວແມ່ນໃຫ້ກົດປຸ່ມ ” ສົ່ງ “

 ສຳລັບ LaoFxDaddy ເຮົາແມ່ນ :

XM Account ID : 31005377

Name : Phonepaseuth sirisouk

 

 

5. ຖ້າຫາກໃສ່ເລກຖືກຕ້ອງມັນຈະຂຶ້ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຝາກເງິນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ກົດຢືນຢັນ

 

 

6. ຫລັງຈາກຢືນຢັນແມ່ນສຳເລັດ ສາມາດໄປທີ່ການຖອນໄດ້

 

” ໝາຍເຫດ : ການສະມັກເຮັດພຽງຄັ້ງດຽວສຳລັບ  MT5 ID ແລະ MT4 ID ກໍ່ສາມາດຝາກຖອນເງິນໄດ້ຕະຫລອດໄປ “

 

ເປີດບັນຊິແທ້ XM                                    ເປີດບັນຊິທົດລອງ XM