ຮຽນຮູ້ Forex

ຂັ້ນຕອນແລກ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍຕ້ອງເຮັດຄື ການຫາໂບກເກີ Forex ທີ່ພວກເຂົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນວົງການນີ້ ໂບຣກເກີ້ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງ ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ພວກເຂົາເປັນພັນທະມິດທາງທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງຜູ້ຊື້-ຂາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຸດມຸ້ງຫມາຍຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍຄືຄວນຈະຫາໂບຣກເກີ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ການເລືອກໂບຣກເກີ້ທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຄວາມສຳຄັນໂດຍເລືອກໂບຣກເກີທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຊື້-ຂາຍ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນປະກອບການຕັດສິນໃຈມີປັດໃຈສຳຄັນບາງປະການທີ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍທຸກຄົນຄວນຄຳນື່ງເຖິງ

ໂບກເກີ Forex ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄຸມ

ມັນອາດຈະຟັງເບິ່ງຄືບໍ່ມີຫຍັງ ແຕ່ເຈົ້າຈະປະຫລາດໃຈທີ່ພົບວ່າມີຫຼາຍໂບຣກເກີ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄຸມ ແລະ ດູແລໂດຍຜູ້ມີອຳນາດໃນປະເທດ ຫຼື ລະຫວ່າງປະເທດ ຫາກບໍ່ມີການຄອບຄຸມໂບຣກເກີ Forex ສາມາດເຮັດຕາມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະ ນີ້ອາດສົ່ງຜົນໃນບາງປະເດັນທີ່ບໍ່ພື່ງປະສົງຢ່າງຫຼາຍສຳລັບເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຊື້-ຂາຍ ຖືເອົາຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການກັບໂບກເກີທີ່ເຈົ້າສາມາດໄວ້ວາງໃຈ ການຢຶດໝັ້ນໃນກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານເປັນສັນຍານຊັດເຈນທີ່ໂບຣກເກີ້ຈະເຮັດການຊື້-ຂາຍຢ່າງຈິງຈັງ.

ສະເປດທີ່ຕ່ຳ ( Spread )

ສະເປດທີ່ຕ່ຳຄືຫຍັງ ຫາກເຈົ້າໃຊ້ລາຄາສະເຫນີຊື້ ແລະ ລາຄາຂາຍຂອງສະກຸນເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ແລະ ເຈົ້າຄຳນວນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທັ້ງສອງນັ້ນຄື ສະເປດ ຫາກສະເປດ (ສ່ວນຕ່າງລາຄາ) ທີ່ນຳສະເຫນີໂດຍໂບຣກເກີ້ Forex ນັ້ນສູງ ນີ້ຈະສົ່ງສັນຍານສີແດງ ຫຼາຍໂບຣກເກີ້ເຮັດກຳໄລຈາກການຊື້ຂາຍຂອງເຈົ້າຈາກສະເປດທີ່ສູງ ດັ່ງນັ້ນເລືອກໂບກເກີ Forex ທີ່ມີສະເປດຕ່ຳ.

ເລເວີເຣດທີ່ສູງ ( Leverage )

ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະອະທິບາຍເລເວີເຣດ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້-ຂາຍສາມາດເກງໃນວົງເງິນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງສະກຸນເງິນດ້ວຍຈຳນວນເງິນຝາກພຽງເລັກນ້ອຍ ມັນຈື່ງເປັນການເພີ່ມກຳລັງຊື້ຂອງຜູ້ຊື້-ຂາຍ ເລເວີເຣດຈະຢູ່ໃນຮູບແບບອັດຕາສ່ວນ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: 1:1000 ຫມາຍຄວາມວ່າກຳລັງຊື້ຂອງເຈົ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1000 ເທົ່າ ຝາກເງິນ $ 1000 ແລະ ໂບຣກເກີ້ຈະຈັບຄູ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນ $ 1,000,000 ເລເວີເຣດທີ່ສູງນັ້ນໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍທີ່ເຂົາບໍ່ເຄຍມີມາກ່ອນ ຜູ້ຊື້-ຂາຍຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີທຶນນ້ອຍສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເລເວີເຣດທີ່ສູງເພື່ອເພີ່ມຜົນກຳໄລຂອງພວກເຂົາ ເມື່ອຜົນກຳໄລສາມາດຂະຫຍາຍໃຫຍ່ໄດ້ການຂາດທຶນກໍເຊັ່ນດຽວກັນດັ່ງນັ້ນຕ້ອງມີການຈັດການເລເວີເຣດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຫາກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ມັນຍິ່ງເປັນການດີ ເພາະຈະເກີດພາວະຄວາມໂລບ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍມະຫາສານ.

ການດຳເນີນການວ່ອງໄວ

ເມື່ອການຊື້-ຂາຍເປັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນ (Forex) ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຈົ້າເລືອກໂບຣກເກີ້ທີ່ສາມາດດຳເນີນການຊື້-ຂາຍຂອງເຈົ້າໃນລັກສະນະທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ ຄວາມລ້າຊ້າໃນການດຳເນີນການສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໄດ້.

ຕົວເລືອກປະເພດບັນຊີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະເພດບັນຊີທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຜູ້ຊື້-ຂາຍແຕ່ລະຄົນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະ ຫາກໂບຣກເກີ້ມີປະເພດບັນຊີທີ່ຫຼາກຫຼາຍນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມສາມາດທາງການເງິນ ຄວມຕ້ອງການ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຂອງຜູ້ຊື້-ຂາຍ ທີ່ແຕກຕ່າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂບຣກເກີ້ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຮູ້ວ່າພະລັງແຫ່ງຕົວເລືອກຈະໄປໄດ້ໄກ, ຜູ້ຊື້-ຂາຍຈະຕອບສະໜອງຢ່າງດີຕໍ່ເສລີພາບການບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ.

ບັນຊີທົດລອງ

ການຊຶ້-ຂາຍດ້ວຍບັນຊີທົດລອງກ່ອນທີ່ຈະ ຊື້-ຂາຍ ດ້ວຍບັນຊີແທ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫາກໂບຣກເກີ້ Forex ບໍ່ມີບັນຊີທົດລອງຈະໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ ໂດຍການຊື້-ຂາຍດ້ວຍບັນຊີທົດລອງເຈົ້າສາມາດເຮັດການຊື້-ຂາຍດ້ວຍເງື່ອນໄຂຈິງແຕ່ເປັນເງິນສະເຫມືອນຈິງເພື່ອເປັນການຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງ ນີ້ຄືວີທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ລົດຊາດຂອງການຊື້-ຂາຍ ແລະ ເປັນການນຳກົນລະຍຸດການຊື້-ຂາຍຂອງເຈົ້າມາເຮັດການທົດລອງ ເຈົ້າສາມາດຄົ້ນພົບຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຊື້ຂາຍ ແລະ ເລີ່ມດຳເນີນການຊື້ຂາຍຈິງເມື່ອເຈົ້າມີຄວາມຫມັ່ນໃຈ ແລະ ພ້ອມເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຕາສານການຊື້-ຂາຍ

ດັ່ງກ່າວໄປແລ້ວຂ້າງຕົ້ນຜູ້ຊື້-ຂາຍຈະບໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງດີໃນຂໍ້ຈຳກັດ ຍິ່ງຕາສານຊື້-ຂາຍທີ່ໂບຣກເກີ້ Forex ມີໃຫ້ນັ້ນຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາດກໍ່ຍິ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ເລືອກໂບກເກີທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳສະເຫນີຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ແຕ່ລວມເຖິງສະກຸນເງິນຮອງ ແລະ ທີ່ແປກໃຫມ່ ໂລຫະມີຄ່າ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄຳ ເປັນຕາສານທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ.

ແພັດຟອມການຊື້-ຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ໂບຣກເກີ້ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະນຳສະເຫນີແພັດຟອມການຊື້-ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ແພັດຟອມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະຕ້ອງໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າເຖິງການວິເຄາະທາງດ້ານເທັກນິກ ແລະ ພື້ນຖານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ດີ ການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຄຸນສົມບັດດ້ານການເບິ່ງເຫັນເຊັ່ນ: ກຣາຟ ແລະ ແຜນພູມ ແລະ ຄວນຈະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ງານ ໂປຣແກຣມ MetaTrader 4 ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນນັ້ນເປັນມາດຕະຖານຂອງຕະຫຼາດ.

ການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ

ການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຫຼືການຊື້-ຂາຍຂັ້ນຕອນວິທີ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍແກ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍ ຜູ້ຊື້-ຂາຍສາມາດໃຊ້ກົນລະຍຸດຂອງເຂົາ ຫຼື ໃຊ້ກົນລະຍຸດຜູ້ຊື້-ຂາຍອື່ນໆ ໃນບາງແພັດຟອມການຊື້-ຂາຍມີຊອບແວຣ ທີ່ດຳເນີນການຊື້-ຂາຍໃຫ້ເຈົ້າໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບກົນລະຍຸດທີ່ເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ ຫຼື ນຳມາໃຊ້ຕົວຢ່າງທີ່ດີຄື: Expert Advisors ເທິງແພັດຟອມ MetaTrader 4 ປະໂຫຍດຂອງການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຄືການທີ່ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນັ່ງຢູ່ເທິງຫນ້າຈໍຫມົດມື້ ພຽງແຕ່ລໍຖ້າໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຈະມີການຄວ້າໂອກາດສາມາດໃຫ້ເຈົ້າໂດຍລະບົບການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຟັງຊັນລະບົບດັ່ງກ່າວເປັນໄປຕາມກົຍລະຍຸດທີ່ເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ ຫຼື ນຳມາໃຊ້ດັ່ງນັ້ນກໍມີຄວາມສ່ຽງທີ່ພວກເຂົາສາມາດສ້າງການຂາດທຶນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດກຳໄລຢູ່ສະເຫມີ.

ການຝາກເງິນ ແລະ ການຖອນເງິນ

ເພື່ອປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງເຈົ້າເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເລືອກໂບຣກເກີ້ Forex ທີ່ມີການຝາກຖອນ ແລະ ຖອນເງິນທີ່ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ການຝາກວ່ອງໄວຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນການຊື້-ຂາຍ ຕຳແຫນ່ງຂອງເຈົ້າ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນໃນຕະຫຼາດໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຖອນເງິນຂອງເຈົ້າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ຂັ້ນຕອນການຖອນເງິນກໍ່ຄວນຈະງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວເພື່ອໃຫ້ເງິນຂອງເຈົ້າມີການສົ່ງກັບໄປຫາເຈົ້າບໍ່ເກີນສອງເຖິງສາມມື້ທຳການ.

 

 

Cr. Forex International Thailand