ຮຽນຮູ້ Forex

ຂັ້ນຕອນແລກ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍຕ້ອງເຮັດຄື ການຫາໂບກເກີ Forex ທີ່ພວກເຂົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນວົງການນີ້ ໂບຣກເກີ້ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງ ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ພວກເຂົາເປັນພັນທະມິດທາງທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງຜູ້ຊື້-ຂາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຸດມຸ້ງຫມາຍຂອງຜູ້ຊື້ຂາຍຄືຄວນຈະຫາໂບຣກເກີ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ການເລືອກໂບຣກເກີ້ທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຄວາມສຳຄັນໂດຍເລືອກໂບຣກເກີທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຊື້-ຂາຍ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນປະກອບການຕັດສິນໃຈມີປັດໃຈສຳຄັນບາງປະການທີ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍທຸກຄົນຄວນຄຳນື່ງເຖິງ

ໂບກເກີ Forex ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄຸມ

ມັນອາດຈະຟັງເບິ່ງຄືບໍ່ມີຫຍັງ ແຕ່ເຈົ້າຈະປະຫລາດໃຈທີ່ພົບວ່າມີຫຼາຍໂບຣກເກີ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄຸມ ແລະ ດູແລໂດຍຜູ້ມີອຳນາດໃນປະເທດ ຫຼື ລະຫວ່າງປະເທດ ຫາກບໍ່ມີການຄອບຄຸມໂບຣກເກີ Forex ສາມາດເຮັດຕາມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະ ນີ້ອາດສົ່ງຜົນໃນບາງປະເດັນທີ່ບໍ່ພື່ງປະສົງຢ່າງຫຼາຍສຳລັບເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຊື້-ຂາຍ ຖືເອົາຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການກັບໂບກເກີທີ່ເຈົ້າສາມາດໄວ້ວາງໃຈ ການຢຶດໝັ້ນໃນກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານເປັນສັນຍານຊັດເຈນທີ່ໂບຣກເກີ້ຈະເຮັດການຊື້-ຂາຍຢ່າງຈິງຈັງ.

ສະເປດທີ່ຕ່ຳ ( Spread )

ສະເປດທີ່ຕ່ຳຄືຫຍັງ ຫາກເຈົ້າໃຊ້ລາຄາສະເຫນີຊື້ ແລະ ລາຄາຂາຍຂອງສະກຸນເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ແລະ ເຈົ້າຄຳນວນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທັ້ງສອງນັ້ນຄື ສະເປດ ຫາກສະເປດ (ສ່ວນຕ່າງລາຄາ) ທີ່ນຳສະເຫນີໂດຍໂບຣກເກີ້ Forex ນັ້ນສູງ ນີ້ຈະສົ່ງສັນຍານສີແດງ ຫຼາຍໂບຣກເກີ້ເຮັດກຳໄລຈາກການຊື້ຂາຍຂອງເຈົ້າຈາກສະເປດທີ່ສູງ ດັ່ງນັ້ນເລືອກໂບກເກີ Forex ທີ່ມີສະເປດຕ່ຳ.

ເລເວີເຣດທີ່ສູງ ( Leverage )

ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະອະທິບາຍເລເວີເຣດ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້-ຂາຍສາມາດເກງໃນວົງເງິນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງສະກຸນເງິນດ້ວຍຈຳນວນເງິນຝາກພຽງເລັກນ້ອຍ ມັນຈື່ງເປັນການເພີ່ມກຳລັງຊື້ຂອງຜູ້ຊື້-ຂາຍ ເລເວີເຣດຈະຢູ່ໃນຮູບແບບອັດຕາສ່ວນ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: 1:1000 ຫມາຍຄວາມວ່າກຳລັງຊື້ຂອງເຈົ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1000 ເທົ່າ ຝາກເງິນ $ 1000 ແລະ ໂບຣກເກີ້ຈະຈັບຄູ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນ $ 1,000,000 ເລເວີເຣດທີ່ສູງນັ້ນໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍທີ່ເຂົາບໍ່ເຄຍມີມາກ່ອນ ຜູ້ຊື້-ຂາຍຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີທຶນນ້ອຍສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເລເວີເຣດທີ່ສູງເພື່ອເພີ່ມຜົນກຳໄລຂອງພວກເຂົາ ເມື່ອຜົນກຳໄລສາມາດຂະຫຍາຍໃຫຍ່ໄດ້ການຂາດທຶນກໍເຊັ່ນດຽວກັນດັ່ງນັ້ນຕ້ອງມີການຈັດການເລເວີເຣດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຫາກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ມັນຍິ່ງເປັນການດີ ເພາະຈະເກີດພາວະຄວາມໂລບ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍມະຫາສານ.

ການດຳເນີນການວ່ອງໄວ

ເມື່ອການຊື້-ຂາຍເປັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນ (Forex) ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຈົ້າເລືອກໂບຣກເກີ້ທີ່ສາມາດດຳເນີນການຊື້-ຂາຍຂອງເຈົ້າໃນລັກສະນະທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ ຄວາມລ້າຊ້າໃນການດຳເນີນການສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໄດ້.

ຕົວເລືອກປະເພດບັນຊີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະເພດບັນຊີທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຜູ້ຊື້-ຂາຍແຕ່ລະຄົນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະ ຫາກໂບຣກເກີ້ມີປະເພດບັນຊີທີ່ຫຼາກຫຼາຍນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມສາມາດທາງການເງິນ ຄວມຕ້ອງການ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຂອງຜູ້ຊື້-ຂາຍ ທີ່ແຕກຕ່າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂບຣກເກີ້ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຮູ້ວ່າພະລັງແຫ່ງຕົວເລືອກຈະໄປໄດ້ໄກ, ຜູ້ຊື້-ຂາຍຈະຕອບສະໜອງຢ່າງດີຕໍ່ເສລີພາບການບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ.

ບັນຊີທົດລອງ

ການຊຶ້-ຂາຍດ້ວຍບັນຊີທົດລອງກ່ອນທີ່ຈະ ຊື້-ຂາຍ ດ້ວຍບັນຊີແທ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫາກໂບຣກເກີ້ Forex ບໍ່ມີບັນຊີທົດລອງຈະໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ ໂດຍການຊື້-ຂາຍດ້ວຍບັນຊີທົດລອງເຈົ້າສາມາດເຮັດການຊື້-ຂາຍດ້ວຍເງື່ອນໄຂຈິງແຕ່ເປັນເງິນສະເຫມືອນຈິງເພື່ອເປັນການຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງ ນີ້ຄືວີທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ລົດຊາດຂອງການຊື້-ຂາຍ ແລະ ເປັນການນຳກົນລະຍຸດການຊື້-ຂາຍຂອງເຈົ້າມາເຮັດການທົດລອງ ເຈົ້າສາມາດຄົ້ນພົບຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ຊື້ຂາຍ ແລະ ເລີ່ມດຳເນີນການຊື້ຂາຍຈິງເມື່ອເຈົ້າມີຄວາມຫມັ່ນໃຈ ແລະ ພ້ອມເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຕາສານການຊື້-ຂາຍ

ດັ່ງກ່າວໄປແລ້ວຂ້າງຕົ້ນຜູ້ຊື້-ຂາຍຈະບໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງດີໃນຂໍ້ຈຳກັດ ຍິ່ງຕາສານຊື້-ຂາຍທີ່ໂບຣກເກີ້ Forex ມີໃຫ້ນັ້ນຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາດກໍ່ຍິ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ເລືອກໂບກເກີທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳສະເຫນີຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ແຕ່ລວມເຖິງສະກຸນເງິນຮອງ ແລະ ທີ່ແປກໃຫມ່ ໂລຫະມີຄ່າ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄຳ ເປັນຕາສານທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ.

ແພັດຟອມການຊື້-ຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ໂບຣກເກີ້ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຈະນຳສະເຫນີແພັດຟອມການຊື້-ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ແພັດຟອມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະຕ້ອງໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າເຖິງການວິເຄາະທາງດ້ານເທັກນິກ ແລະ ພື້ນຖານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ດີ ການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຄຸນສົມບັດດ້ານການເບິ່ງເຫັນເຊັ່ນ: ກຣາຟ ແລະ ແຜນພູມ ແລະ ຄວນຈະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ງານ ໂປຣແກຣມ MetaTrader 4 ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນນັ້ນເປັນມາດຕະຖານຂອງຕະຫຼາດ.

ການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ

ການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຫຼືການຊື້-ຂາຍຂັ້ນຕອນວິທີ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍແກ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍ ຜູ້ຊື້-ຂາຍສາມາດໃຊ້ກົນລະຍຸດຂອງເຂົາ ຫຼື ໃຊ້ກົນລະຍຸດຜູ້ຊື້-ຂາຍອື່ນໆ ໃນບາງແພັດຟອມການຊື້-ຂາຍມີຊອບແວຣ ທີ່ດຳເນີນການຊື້-ຂາຍໃຫ້ເຈົ້າໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບກົນລະຍຸດທີ່ເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ ຫຼື ນຳມາໃຊ້ຕົວຢ່າງທີ່ດີຄື: Expert Advisors ເທິງແພັດຟອມ MetaTrader 4 ປະໂຫຍດຂອງການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຄືການທີ່ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນັ່ງຢູ່ເທິງຫນ້າຈໍຫມົດມື້ ພຽງແຕ່ລໍຖ້າໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຈະມີການຄວ້າໂອກາດສາມາດໃຫ້ເຈົ້າໂດຍລະບົບການຊື້-ຂາຍອັດຕະໂນມັດຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຟັງຊັນລະບົບດັ່ງກ່າວເປັນໄປຕາມກົຍລະຍຸດທີ່ເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ ຫຼື ນຳມາໃຊ້ດັ່ງນັ້ນກໍມີຄວາມສ່ຽງທີ່ພວກເຂົາສາມາດສ້າງການຂາດທຶນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດກຳໄລຢູ່ສະເຫມີ.

ການຝາກເງິນ ແລະ ການຖອນເງິນ

ເພື່ອປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງເຈົ້າເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເລືອກໂບຣກເກີ້ Forex ທີ່ມີການຝາກຖອນ ແລະ ຖອນເງິນທີ່ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ການຝາກວ່ອງໄວຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນການຊື້-ຂາຍ ຕຳແຫນ່ງຂອງເຈົ້າ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນໃນຕະຫຼາດໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຖອນເງິນຂອງເຈົ້າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ຂັ້ນຕອນການຖອນເງິນກໍ່ຄວນຈະງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວເພື່ອໃຫ້ເງິນຂອງເຈົ້າມີການສົ່ງກັບໄປຫາເຈົ້າບໍ່ເກີນສອງເຖິງສາມມື້ທຳການ.

 

 

Cr. Forex International Thailand

ແມ່ນຫຍັງຄືຫົວໃຈສຳຄັນ ໃນການ ເທຣດ Forex ໃຫ້ປະສົບສໍາເລັດ ຈະມີກົນລະຍຸດໃດເພື່ອເອົາໂຕລອດຈາກຕະລາດ Forex ໄດ້ ເຖິງຫຼາຍຄົນກໍ່ຕັ້ງຄໍາຖາມມາເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເພາະວ່າຫາກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຢູ່ລອດໃນຕະຫຼາດໄດ້ດົນເທົ່າໃດ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະລໍ່າລວຍຈາກຕະຫຼາດແຫຼ່ງນີ້ໄດ້ ເປັນເວລາຍາວນານເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນຄໍາຕອບທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເທຣດໃຫ້ໄດ້ຍາວນານທີ່ສຸດຄື Money Management ຊຶ່ງເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງເທຣດ Forex ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາພະຍະຍາມທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກບໍລິຫານໜ້າຕັກໃຫ້ດີ ນີ້ແຫລະຄືຄໍາຕອບທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕອບເປັນສຽງດຽວກັນ ເພາະວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເທຣດເດີ້ ທຸກຄົນຕ້ອງມີຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກເທຣດຢູ່ລອດໄດ້ໃນຕະຫຼາດ Forex ການຢູ່ລອດໝາຍເຖິງ ບໍ່ລ້າງພອດ ຈົນກວ່າຈະມີກໍາໄລ ແລະ ເປັນກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວ.

ຫົວໃຈສຳຄັນໃນການເທຣດ Forex ໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ

Money Management ມີຜົນຫຼັກຕໍ່ການເທຣດ ຊຶ່ງເປັນຫົວໃຈຂອງການເທຣດໃນ Forex ຄືສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການທີ່ບໍລິຫານເງີນທຶນ ຫຼື ພອດ ຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງມີລະບົບ ປ້ອງກັນການເທຣດແບບບໍ່ມີລະບຽບ ຈະສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາດູແລ ໃນການເທຣດ Forex ຢາກໄດ້ກຳໄລເທົ່າໃດ ໃນການເທຣດ ແລະ ຫາກລົງທຶນຜິດພາດ ຂາດທຶນເທົ່າໃດ ເງີນທຶນຈະຫຼຸດລົງໄປເທົ່າໃດແລ້ວຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີໃດພອດຈຶ່ງຈະກັບມາຄືເກົ່າ

ນັກເທຣດ Forex ຫຼາຍຄົນຕ້ອງເຈີບັນຫາກັບການລ້າງພອດມາຫຼາຍຄົນເພາະວ່າບໍ່ມີ Money Management ແລະ ລົງມືເທຣດ 2-3 ຄຳສັ່ງກໍ່ລ້າງພອດໝົດ ເພາະຄວາມໂລບບໍ່ມີ Mindset ບໍ່ໃຊ້ຫລັກການ Money Management ໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງຈະເທຣດເກັ່ງເທຣດໃດບໍ່ມີການບໍລິຫານທຶນກໍ່ຈະລ້າງພອດໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ການມີ Money Management ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກເທຣດສາມາດທີ່ຈະເທຣດ Forex ແລ້ວພອດຢູ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຂາດທຶນ ປຽບສະເຫມືອນ MM ຄືກອງທະຫານ ຖ້າຂາດການບັນຊາການຈາກແມ່ທັບໃຫຍ່ ກໍ່ອາດເອົາຊະນະສັດຕູໄດ້ຢາກ ຕ່າງການກອງທັບທີ່ມີການບັນຊາການທີ່ດີ ກໍ່ມີຈະໂອກາດທີ່ຈະມີໄຊຊະນະໃນການຣົບ

ປະໂຫຍດຂອງການບໍລິຫານທຶນ ຫຼື Money Management ມີຄຸນປະໂຫຍກແນວໃດ?

  • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດໄດ້ດົນ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ວ່າງແຜນການລົງທຶນແບບທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຜົນກໍາໄລ
  • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບຜົນກໍາໄລຫຼາຍເທົ່າໂຕ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສະສົມໄປເລື່ອຍໆ
  • Money Management ຊ່ວຍຫລີກລ້ຽງການລ້າງພອດ
  • Money Management ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເທຣດແບບມີລະບຽບ
  • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີວິໄສທັນ ໃນການເທຣດ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງ
  • Money Management ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນໃໝ່ ຖ້າຫາກວາງແຜນໃນການເທຣດດ້ວຍ MM ແລ້ວຂາດທຶນສໍາເຮື້ອນ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Money Management ມີຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດບອກນັກເທຣດ ທຸກທ່ານວ່າ Money Management ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຢູ່ລອດໃນຕະຫຼາດ Forex ຖ້າຫາກເຮົາ Money Management ທີ່ດີກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຜົນກໍາໄລເທົ່າໃດ ຂາດທຶນເທົ່າໃດ ທີ່ເຮົາສາມາດຍອມຮັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນຜົນການເທຣດທຸກຄັ້ງ.

ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ Money Management ຈະສາມາດໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ວ່າຜົນຈະອອກມາ ເສຍ ຫຼື ຊະນະ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ກັງວົນກັບພອດ ຖ້າຫາກຮູ້ຈັກການນໍາໃຊ້  Money Management ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈະສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ໃນຕະຫຼາດ Forex ແບບຍາວນານ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດຫນັກເຝົ້າໜ້າຈໍຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອເບິ່ງວ່າຈະກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ.

 

 

Cr. Forex International Thailand