ແນວໂນ້ມແມ່ນຫຍັງ?

ແນວໂນ້ມແມ່ນ ມີຢູ່ 3 ແບບ  Uptrend, Downtrend, Sideway

ບົດຄວາມ Forex ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໃນຄັ້ງນີ້ Trend ແນວໂນ້ມແມ່ນຫຍັງ? ຫຼື ທິດທາງຂອງການແລ່ນຂອງລາຄາ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຫຼັກໆຄື: ແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ, ແນວໂນ້ມຂາລົງ, ແລະ Sideway (ການແລ່ນຂອງລາຄາທາງດ້ານຂ້າງ) ເຊິ່ງການທີ່ຈະເບິ່ງວ່າ ກຣາບຢູ່ແນວໂນ້ມແບບໃດນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ກຳນົດຕາຍໂຕ ສຳຫຼັບການເບິ່ງແນວໂນ້ມ ເທຣດເດີ ບາງທ່ານ ອາດໃຊ້ EMA ເປັນຕົວຊີ້ວັດແນວໂນ້ມ ເທຣດເດີບາງທ່ານກໍ່ອາດຈະໃຊ້ເສັ້ນ Trend Line ໃນການເບິ່ງ ຫຼື ບາງທາງກໍ່ໃຊ້ການເບິ່ງແນວໂນ້ມດ້ວຍການສະວິງ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ແບບໃດຖືກ ຫຼື ຜິດ ມາເບິ່ງຕົວຢ່າງແນວໂນ້ມກັນຕໍ່

ເທຣດເດີ Forex ຕ້ອງການເທຣດແນວໂນ້ມ ເພາະການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາງ່າຍຂື້ນ ຫາກກຣາບເປັນແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ເທຣດເດີ ກໍ່ຈະພາກັນເຂົ້າຊື້ ເພື່ອຕາມເທຣັນຂອງກຣາບ ແຕ່ຖ້າຫາກແນວໂນ້ມຂາລົງ ກໍ່ຈະຂາຍ ບໍ່ຄວນສວນເທັຣນ ຄື່ດັ່ງການລອຍນໍ້ໄປຕາມກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າໄປເລື່ອຍໆ ເຮົາກໍ່ຈະລອຍໄປດ້ວຍຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ງ່າຍດາຍ ກ່ອນການລອຍຕ້ານນໍ້າໄຫຼ

ແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ (Up Trend)

ແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ Up Trend ຄືການທີ່ກຣາບແລ່ນຂື້ນດ້ານເທິງ ຫຼື ການປັບລາຄາສູງຂື້ນ ເຊິ່ງການເປັນແນວໂນ້ມຂາຂື້ນນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ກຣາບຈະຕ້ອງແລ່ນຂື້ນໄປຕະຫຼອດທາງ ໂດຍບໍ່ມີການຫຍໍ້ໂຕ ຫຼື ພັກໂຕກັບລົງມາ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວກຣາບໃນ Forex ນັ້ນແມ່ນຈະມີການແລ່ນຂື້ນລົງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຮົາມາເບິ່ງກຣາບຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

ຈາກພາບຕົວຢ່າງນີ້ເປັນຕົວຢ່າງແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ໂດຍການໃຊ້ຫຼັກການເບິ່ງສະວິງຂອງກຣາບ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າກຣາບນັ້ນເຮັດ Swing high ສູງຂື້ນກ່ອນ Swing high ກ່ອນໜ້າເລື້ອຍໆ ແລະ Swing low ກໍ່ຍົກຕົວຂື້ນສູງເລື້ອຍໆ

ຕະຫຼາດແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ເອື້ນວ່າຕະຫຼາດກະທິງ (Bull Market) ສະພາວະຂອງຕະຫຼາດທີ່ເປັນແບບກະທິງ ຄືຄະຫຼາດທີ່ມີເສັ້ນເທັຣນລາຍ (Up Trend) ແບບມີຄວາມຊັນແບບຫຼາຍກ່ວາ 45 ອົງສາ ຫາເສັ້ນມີຄວາມຊັນແບບນີ້ຖືວ່າເປັນ (Bull Marker) ໂດຍປົກກະຕິມັກເອົາ TF ແບບ H1 ຂື້ນໄປມາເປັນຕົວຊີ້ວັດ ແຕ່ຖ້າຫາກໃຊ້ເສັ້ນຕໍ່າກ່ອນນີ້ ຈະຍັງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າເປັນ Bull Market ໄດ້ແນ່ນອນ 100 ເປັນເຊັນ

ແນວໂນ້ມຂາລົງ (Down Trend)

ແນວໂນ້ມ (Down Trend) ແມ່ນຈະຕົງກັນເຂົ້າກັບແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງຄືການທີ່ກຣາບນັ້ນປັບໂຕລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນ ການທີ່ຈະເປັນແນວໂນ້ມຂາລົງນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າກຣາບຈະຕ້ອງແລ່ນລົງຢາງດຽວ ລະຫວ່າງທີ່ກຣາບລົງນັ້ນກໍ່ຈະອາດມີການພັກໂຕ ເພື່ອເຮັດ Swing high ຕະຫຼອດທາງກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ຈາກຮູບພາບດ້ານເທິງນີ້ເປັນຮູບພາບຕົວຢ່າງທີ່ເປັນແນວໂນ້ມຂາລົງໂດຍການເບິ່ງຈາກສະວິງຂອງລາຄາ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າກຣາບນັ້ນຈະເຮັດ Swing low ຕໍ່າລົງມາເລື້ອຍໆ ແລະ Swing high ຂອງກຣາບກໍ່ຈະຕຳລົງເລື້ອຍໆເຊັ່ນດຽວກັນ

ຕະຫຼາດແນວໂນ້ມຂາລົງເອີ້ນວ່າຕະຫຼາດໝີ (Bear Market) ສະພາວະຕະຫຼາດທີ່ເປັນແບບໝີ ຄືຕະຫຼາດທີ່ມີເສັ້ນເທັຣນລາຍ (Down trend) ແບບຊັນລົງມາກວ່າ 45 ອົງສາ ຖ້າຫາກເສັ້ນມີຄວາມຊັນແບບນີ້ຖືວ່າເປັນ Bear Market ໄດ້ແນ່ນອນ 100 ເປີເຊັນ

ແນວໂນ້ມ Sideway

ແນວໂນ້ມ Sideway ຄືການທີ່ ກຣາບແລ່ນອອກດ້ານຂ້າງ ບໍ່ຍອມຂື້ນ ແລະ ບໍ່ຍອມລົງ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວກຣາບ Forex ມັກຈະເປັນກຣາບ Sideway ສ່ວນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການເທຣດ Forex ນັ້ນຄືການເທຣດ ສະກຸນເງີນຂອງປະເທດໃດນຶ່ງ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າຫາກຄ່າເງີນປະເທດນັ້ນໆ ຫາກແຂງຄ່າຫຼາຍເກີນໄປ ກໍ່ຈະມີຜົນເສຍ ຫຼື ອ່ອນເກີນໄປກໍ່ຈະບໍ່ດີ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງີນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັນຈະແລ່ນເປັນ Sideway ສ່ວນຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າກຣາບຈະແລ່ນເປັນຂາຂື້ນ ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າໃນຄະນະທີ່ຂື້ນນັ້ນ ກໍ່ຈະພັກໂຕລົງມາຢູ່ຕະຫຼອດທາງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ວ່າເປັນຂາລົງກໍ່ຈະມັກພັກໂຕຂື້ນຕະຫຼອດທາງເຊັ່ນດຽວກັນ

ຈາກຮູບພາບດ້ານເທິງນີ້ ເປັນຮູບພາບຕົວຢ່າງທີ່ກຣາບທີ່ເປັນລັກສະນະ Sideway ອອກຂ້າງ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າກຣາບນັ້ນຈະເຮັດ Swing high ໃໝ່ສູງເທົ່າໆກັບ Swing high ກ່ອນໜ້າ ອາດຈະມີສູງ ຫຼື ຕໍ່າກ່ວາໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະ Swing low ໃໝ່ກໍ່ຈະເທົ່າກັບ Low ກ່ອນໜ້າເຊັ່ນດຽວກັນ