Indicator ຫຼື ນັກເທດສ່ວນຫຼາຍມັກເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ ອິນດີ ແມ່ນດັດສະນີໂຕຊີວັດ ຖືຶເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະທາງເທັກນິກນຶ່ງ ທີ່ນັກລົງທຶນນິຍົມມາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍວິເຄາະໃນການຕັດສິນໃຈ ສ່ວນຫຼັກການໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ວິທີການຄຳນວນຂອງ Indicator ນັ້ນຈະຖືເອົາຕາມສູດທາງດ້ານຄະນິດສາດທີ່ປະກອບດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍຂອງລາຄາ ແລະ ປະລິມມານການຊື້ຂາຍຈາກອາດິດທີ່ຜ່ານມາ ແລ້ວນຳມາຄຳນວນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດຕາມສູດທາງດ້ານຄະນິດສາດ ເຊິ່ງຂ່ອນຂ້າງຈະມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ເພື່ອຄວາມກະທັດຫັດໃນເນື້ອຫາ ບົດຄວາມນີ້ຈິ່ງບອກກ່າວເຖິງສະເພາະ Indicator ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ທາງນັກວິເຄາະທາງເຕັກນິກສ່ວນຫຼາຍນຳມາໃຊ້.

ລາຍຊື 9 Indicator ຍອດນິຍົມໃຊ້ເທຣດໃນຕະຫຼາດ Forex ມີດັ່ງນີ້:

1. Moving Average

ປະໂຫຍດ: ບອກຄວາມຜັນຝວນທີ່ຜ່ານມາ, ໃຊ້ເປັນແນວທາງ (ຄາດເດົາ) ແນວໂນ້ມໃນອານາຄົດ, ບອກແນວນຮັບ, ແນວຕ້ານ, ຈຸດຄວນເຂົ້າຊີ້-ຂາຍ ເບື້ອງຕົ້ນ.

2. Moving Average Convergence & Divergence -MACD

ປະໂຫຍດ:ໃຊ້ບອກແນວໂນ້ມຂອງລາຄາທີ່ເກີດຂື້ນ, ບອກຈຸດທີ່ຄວນຊື້ ຫຼື ຂາຍ ທັງໄລຍະກາງ, ໄລຍະສັ້ນ, ບອກ Momentum ຂອງລາຄາຫຸ້ນ ຫຼື ຄ່າເງີນ

3. Average Directional Movement Index -ADX

ປະໂຫຍດ: ບອກເທຣນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ທິດທາງແນວໂນ້ມແຂງແກ່ນໃດ ໃຊ້ເປັນສັນຍາຂາເຂົ້າຂາອອກ

4. Relative Strength Index -RSI

ປະໂຫຍດ: ບອກມີຊື້ ຫຼື ຂາຍ ຫຼາຍເກີນໄປ, ສັນຍານກັບໂຕ, ສະວິງຜິດພາດ ແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ, ການປ່ຽນທິດທາງຂອງລາຄາ

5. Stochastic Oscillator – STO

ປະໂຫຍດ: ພາຍາກອນການກັບໂຕ, ສະພາວະຊື້ ຫຼື ຂາຍ ຫຼາຍເກີນໄປ, ໃຫ້ສັນຍານເຂົ້າຕະຫຼາດ (ຊື້ ຫຼື ຂາຍ)

6. Bollinger Bands– BB

ປະໂຫຍດ: ເບິ່ງຄວາມຜັນຝວນ, ເບິ່ງແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ, ແນວໂນ້ມຂອງລາຄາ, ສະພາວະຊື້ ຫຼື ຂາຍ ຫຼາຍເກີນໄປຈັກຫວະ Breakouts

7. Ichimoku Cloud

ປະໂຫຍດ: ບອກຈຸດຊື້-ຂາຍ, ຢືນຢັນການເກີດເທຣນໃຫຍ່ໆ, ເປັນ Pattern ຊວງໃດ, ແນວຮັບ, ແນວຕ້ານ, ຈຸດສະວິງໂຕແຮງໆ (Breakouts)

8. Parabolic SAR

ປະໂຫຍດ: ເບິ່ງແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ, ຈຸດເຂົ້າ-ຈຸດອອກ, ຈຸດກັບໂຕ, ເປົ້າໝາຍລາຄາ, ຄວາມແຂງແກ່ງຂອງລາຄາ

9. Fibonacci

ປະໂຫຍດ: ເບິ່ງແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ, ຈຸດເຂົ້າ-ຈຸດອອກ, ຈຸດກັບໂຕ, ເປົ້າໝາຍລາຄາ, ຄວາມແຂງແກ່ງຂອງລາຄາ