ນັກເທຣດ Forex ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ແມ່ນຫຍັງແດ່ກ່ຽວອັດຕາດອກເບຍ?

ມີຄໍາຈຳກັດຄວາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ Internet ວ່າ: ອັດຕາດອເບຍແມ່ນຫຍັງ? (ຫຼືເອີ້ນອີກຢ່າງວ່າ Deposit Rate, Base Rate, Cash Rate, Policy Rate) ມັນສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເສດຖະກິດແນວໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງຈິ່ງເປັນໂຕປ່ຽນສຳຄັນທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບເງີນເຟີເປັນຕົ້ນ ແຕ່ທັງໝົດນີ້ເປັນທິດສະດີ ແລະ ຢ່າງທີ່ ທ່ານ ຮັບຮູ້ວ່າ ນັກເທຣດ ຈຳເປັນຕ້ອງນຳຄວາມຮູ້ນີ້ ໄປໃຊ້ໃນທາງທິດສະດີ.

ກ່ອນອື່ນນັກເທຣດ ຄວນຮູ້ວ່າອັດຕາດອກເບຍ ເປັນໂຕປ່ຽນສຳຄັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຜົນຕໍ່ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງນຶ່ງປະເທດ, ການແຊກແຊງສະກຸນເງີນກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ທະນາຄານກາງມັກຈະບໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ນະໂຍບາຍໃນການແຊກແຊງ.

ພື້ນຖານນັກເທຣດ Forex ຄວນປະຕິບັດຕາມກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບຍແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

ທະນາຄານກາງປະກາດປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບຍ ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງປະເທດສູງຂື້ນ ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງພັນທະບັດລັດທະບານຈະສູງຂື້ນ ແລະ ດັດສະນີຫຸ້ນມັນຈະຕົກຕໍ່າລົງ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງອັດຕາດອກເບຍ ໝາຍເຖິງການຫັດກຸມນະໂຍບບາຍທາງດ້ານການເງີນ Quantitative Tightening (QT).

ໃນທາງກັບກັນ ຫາກທະນາຄານກາງປະກາດປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບຍ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກ ຂອງປະເທດຫຼຸດລົງ ອັດຕາຜົນຕອບແທນພັນທະບັດລັດທະບານຫຼຸດລົງ ແລະ ດັດນີຫຸ້ນປັບຕົວສູງຂື້ນ ການປັບອັດຕາດອກເບຍ ໝາຍເຖິງການໂຍຍານນະໂຍບາຍການເງີນ  Quantitative easing (QE).

ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກທະນາຄານກາງຂອງປະເທດນຶ່ງປະກາດ ການຫັດກຸມທາງດ້ານນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງີນ ໂດຍຂື້ນອັດຕາດອກເບຍໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານກາງຂອງປະເທດອື່ນປະກາດອັດຕາດອກເບຍຫຼຸດລົງ ຫຼືຮັກສາອັດຕາດອກເບຍໃນລະດັບຕໍ່າ ໃຫ້ເທົ່າກັບສູນ ຫຼື ຕິດລົບກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ແນວໂນ້ມໃນ ຄູ່ສະກຸນເງີນຂອງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າສູ່ ໄລຍະກາງ ຫຼື້ ໄລຍະຍາວ.

ເຮົາມາລອງເບິ່ງຕົວຢ່າງທີ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຊັດເຈນ ໃນຂະນະນີ້ ທາງທະນາຄານກາງສະຫາລັດອາເມລິກາ Federal Reserve (System) (FED) ກຳລັງເຮັດການຫັດກຸມນະໂຍບາຍການເງີນໂດຍປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບຍ (ປະເທດແຄນນາດາ ແລະ ປະເທດອັອດສະເຕເຣຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນລາຍຊື່ປະເທດທີ່ໄດ້ເລີ່ມຫັດກຸມນະໂຍບາຍຍເຊັ່ນດຽວກັນ) ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະເທດຍີປຸ່ນ ແລະ ປະເທດຈີນ ກຳລັງຢູ່ໃນແນວໂນ້ມຜ່ອນຜັນນະໂຍບາຍການເງີນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄູ່ສະກຸນເງີນ USD/JPY ແລະ USD/CNY ມີແນວໂນ້ມສູງຂື້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເມື່ອດັດສະນີເງີນດອນລາ ເພີ່ມຂື້ນ ແຕ່ເງີນເຢນຂອງປະເທດຍີປຸ່ນ ແລະ ເງີນຢວນຂອງປະເທດຈີນ ກຳລັງຫຼຸດລົງ.

ຫາກທະນາຄານກາງຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຈະມີການໃຊ້ນະໂບຍາຍບາຍການເງີນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕາມກົດແລ້ວ ຄູ່ສະກຸນເງີນຈະສ້າງຮູບແບບຂອງລາຄາກ້ວາງໆ ໂດຍບບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຊັດເຈນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເມື່ອປະເທດອັດອສະເຕເຣຍ ເລີ່ມເຮັດການຫັດກຸມນະໂຍບາຍທາງການເງີນ ແນວໂນ້ມໄລຍະກາງຂອງຄູ່ສະກຸນເງີນ AUD/USD ຈະສິ້ນສຸດລລົງ ເນື່ອງຈາກ ທາງ ປະເທດອັອດສະເຕຍເຣຍ ແລະ ປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາ ກຳລັງຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ກຳລັງປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບຍຢູ່ໃນຂະນະນີ້.

 

ນັດເທຣດ Forex ຈະສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຈາກສິ່ງນີ້ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໄດ້ແນ່ນອນ ນັກເທຣດທີ່ເຮັດກຳໄລໃນລະຫວ່າງມື້ ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຈຸດເຂົ້າຕະຫຼາດ ໃນລະຫວ່າງມື້ໄດ້ (ໃນກອບເວລາທີ່ຕໍ່າກວ່າ H1) ໃນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມຫຼັກ ເນື່ອງຈາກແນວໂນ້ມນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກປັດໃຈທາງເທັກນິກ ແຕ່ເກີດຈາກປັກໃຈພື້ນຖານ ເຊິ່ງມີຄວາມສະຖຽນຫຼາຍກ່ວາ ນັກເທຣດໄລຍະກາງສາມາດເຂົ້າຕະຫຼາດ ເພື່ອເປີດຕຳແໜ່ງໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ແລ້ວເພີ່ມການຖອນຕໍາແໜ່ງ ໃນແນວໂນ້ມຫຼັກ

ດັ້ງນັ້ນ, ການຕິດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງີນຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຈິ່ງເປັນການເປີດໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ກັບນັກເທຣດສາມາດເຮັດກຳໄລໃນຕະຫຼາດ Forex ໄດ້.