• Bid Price = ລາຄາສະເໜີຊື້ ຂອງສະກຸນເງິນໃດຫນຶ່ງ ຕົວຢ່າງ USD/LAK ລາຄາສະເໜີຊື້ ແມ່ນ 9000LAK ຫມາຍເຖິງ 1 USD ເຮົາຈະໄດ້ເງິນກີບ 9000LAK
 • Ask Price = ລາຄາສະເໜີຂາຍ ຂອງສະກຸນເງິນໃດຫນຶ່ງ ຕົວຢ່າງ USD/LAK ລາຄາສະເໜີຂາຍແມ່ນ 9100LAK ຫມາຍເຖິງເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເງິນ 9100LAK ເພື່ອຈະຊື້ 1USD
 • Spread = ສ່ວນຕ່າງລາຄາຂອງ Bid / Ask ຕົວຢ່າງ USD/LAK Bid 9000LAK Ask 9100LAK ສ່ວນຕ່າງຂອງ Spread ແມ່ນ 100 LAK ແລະ ສ່ວນນີ້ຍັງເປັນ Commission ຂອງໂບຣກທີ່ເຮົາໃຊ້ເທຣດອີກ
 • Balance = ຈຳນວນເງິນ Credit ທີ່ລົງທຶນໃນພອສ
 • Bear Market = ຊ່ວງຕະຫລາດຂາລົງ
 • Bull Market = ຊ່ວງຕະຫລາດຂາຂຶ້ນ
 • Broker = ເປັນບໍລິສັດເຮັດຫນ້າທີ່ຕົວກາງ ລະຫວ່າງຄົນຊື້ ແລະ ຄົນຂາຍ ເພື່ອເກັບຄ່າທຳນຽມ
 • Central Bank = ເປັນຫນ່ວຍງານລັດຖະບານທີ່ຄວບຄຸມນະໂຍບານທາງການເງິນຂອງປະເທດ ຫາກໃນລາວຈະແມ່ນ ທະນາຄານກາງ Bank Of Laos (BOL)
 • Currency = ສະກຸນເງິນ
 • Currency pair = ຄູ່ສະກຸນເງິນ
 • Base Currency = ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຊັ່ນ USD/JPY ດ້ານຫນ້າຄື USD ຈະເປັນສະກຸນເງິນຫລັກ ແລະ ທຸກຄັ້ງທີ່ແລກປ່ຽນຈະມີຄ່າເທົ່າ 1 ສະເຫມີ ຕົວຢ່າງ 1USD = 112.000 JPY
 • Counter Currency = ສະກຸນເງິນຮອງ ເຊັ່ນ USD/JPY ຈະຢູ່ດ້ານຫລັງ ຄື JPY
 • DayTrade = ການເທຣດແບບມື້ຕໍ່ມື້ ບໍ່ຖືຂ້າມຄືນ
 • Buy (Long Term) = ຄຳສັ່ງຊື້
 • Sell (Short Term) = ຄຳສັ່ງຂາຍ
 • Lot Size = Volume ໃນການເທຣດ 1lot = 100,000 USD ເລີ່ມຕົ້ນ 0.01
 • Point = ຫນ່ວຍນັບດັດສະນີ ເລີ່ມຈາກຫົວຫນ່ວຍນ້ອຍສຸດ
 • Pips = ຫນ່ວຍນັບດັດສະນີ ເລີ່ມຈາກຫົວຫນ່ວຍ 10 , 1pip ເທົ່າກັບ 10points
 • Leverage = ເປັນອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຊ້ຄຳນວນມາຈິ້ນ ຫລື ແປງ່າຍໆ ເປັນການຕໍ່ລອງກັບໂບຣກ ເຊັ່ນ ເຮົາມີເງິນຈຳນວນຫນ້ອຍແລະຢາກຊື້ຂາຍໃນຈຳນວນທີ່ສູງ ເຮົາຕ້ອງມີ Leverage ມາຊ່ວຍ ຕົວຢ່າງ Leverage = 1:200 ຫມາຍເຖິງເຮົາເພີ່ມຈຳນວນເງິນເປັນ 200 ເທົ່າຈາກປົກກະຕິ
 • Margin = ຈຳນວນເງິນປະກັນທີ່ໃຊ້ເປີດ Orders
 • Margin Call = ການແຈ້ງເຕືອນຈາກໂບຣກ ເພື່ອແຈ້ງວ່າ Margin ເຫລືອຫນ້ອຍ
 • Swap = ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານ ຈະໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຖືຂ້າມຄືນ
 • Order = ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຕາມທີ່ຕັ້ງລາຄາໄວ້
 • Profit = ຍອດກຳໄລຂາດທຶນໃນການຊື້ຂາຍທັງຫມົດ
 • Stop Loss (SL) = ເປັນການຕັ້ງຄ່າຕັດການຂາດທຶນ
 • CandleStick = ເປັນແທ່ງທຽນທີ່ສະແດງ ລາຄາປິດ ເປີດ ແລະ ສູງສຸດ ຕຳ່ສຸດ
 • Indicator = ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຊື້ຂາຍ
 • Expert Advisor (EA) = ເປັນການຊື້ຂາຍແບບ Auto ຫລື ຕາມຄຳສັ່ງທີ່ຂຽນໄວ້
 • Forex, FX (Foreign Exchange Market) = ຕະຫລາດຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
 • Technical Analysis = ການວິເຄາະດ້ານເທັກນິກ
 • Fundamental Analysis = ການວິເຄາະດ້ານປັດໄຈພື້ນຖານ ຫລື ຂ່າວ
 • Hedge = ການເປີດຄຳສັ່ງທັງ 2 ທາງເພື່ອລົດພາວະຂາດທຶນລົງ
 • Carry Trade = ເປັນການຊື້ ແລະ ຂາຍ ຄູ່ເງິນດຽວກັນພ້ອມກັນ ເກງກຳໄລຈາກດອກເບ້ຍທະນາຄານ Swap
 • Risk = ຄວາມສ່ຽງໃນການເທຣດ
 • Risk Management = ການວິເຄາະ ແລະ ໃຊ້ເທັກນິກໃນການລົດຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຫນ້ອຍລົງ
 • Mindset = ອາລົມ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຈິດຕະວິທະຍາໃນການຊື້ຂາຍ