Risk Management !!!

ໃນການຊື້-ຂາຍນັກລົງທຶນໃນຕະຫລາດ Forex ມີໂອກາດໃນການເຮັດກຳໄລຈາກການລົງທຶນໄດ້ຫຼາຍແຕ່ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເສຍກຳໄລ ແລະ ອາດຈະລວມໄປເຖິງເງິນລົງທຶນທັ້ງຫມົດໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍທີ່ຄ່າທີ່ກຳນົດຈາກຄ່າສະເລ່ຍທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ຈະເປັນຕົວກຳຫນົດລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງນັກລົງທຶນໃນຕະຫຼາດການເງິນ ຄ່າທີ່ກຳນົດດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນມີກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນມະຫາສານໄດ້.

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນບໍ່ແມ່ນຫຼັກປະກັນວ່ານັກລົງທຶນຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການລົງທຶນສະເຫມີໄປ ແຕ່ກໍ່ຖືວ່າມີສ່ວນສຳຄັນໃນການຊື້-ຂາຍ ເນື່ອງຈາກດຳເນີນການທີ່ກ່ຽວກັບຄ່າເງິນທຸກຢ່າງມີຄວາມສ່ຽງທັ້ງສິ້ນ ເຮົາຈື່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປເພື່ອຊ່ວຍລົດການຂາດທຶນ

  1. ການຕັ້ງ Stop Loss
  2. ການລົງທຶນໃນຮູບແບບແບ່ງທຶນ
  3. ການຊື້-ຂາຍຕາມແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ (Trend trading)
  4. ການຄອບຄຸມອາລົມ (Emotion Control)
  5. ຈິດຕະວິທະຍາ (Mindset)

ນັກລົງທຶນມັກໃຊ້ວິທີບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກເປີດ ຄຳສັ່ງ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວວິທີຫຼັກໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຄືການຕັ້ງຄ່າຄຳສັ່ງ ຢຸດການຊື້-ຂາຍ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງພາວະຂາດທຶນ ຄຳສັ່ງ Stop Loss (ມັນກໍ່ຄືຄຳສັ່ງທີ່ຊ່ວຍຕັດການຂາດທຶນ) ທັ້ງນີ້ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະຂາດທຶນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍນັກລົງທຶນຈຳເປັນຕ້ອງຕັ້ງຄ່າຄຳສັ່ງ Stop Loss ເມື່ອເຮັດການເປີດ ຄຳສັ່ງ.

Stop Loss ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບດັ່ງນີ້:

ຄຳສັ່ງຢຸດການຊື້-ຂາຍພື້ນຖານ ຄື ການກຳນົດຈຳນວນເງິນ ຫຼື ອັດຕາລາຄາທີ່ນັກລົງທຶນຍອມຮັບທີ່ຈະສູນເສຍ ເມື່ອລາຄາຄ່າເງິນເຄື່ອນມາເຖິງຈຸດທີ່ກຳຫນົດໄວ້ ຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນກໍ່ຈະປິດ Position  ທັນທີ ທັ້ງນີ້ເພື່ອຢຸດພາວະຂາດທຶນໂດຍນັກລົງທຶນຕ້ອງຕັ້ງຄ່າຈຳນວນເງິນ ຫຼື ອັດຕາລາຄາດັ່ງກ່າວໄວ້ລ່ວງຫນ້າ ຄຳສັ່ງ Trailing Stop ຄືການກຳຫນົດໃຫ້ຄຳສັ່ງ Stop Loss ທີ່ເຮົາກຳຫນົດໄວ້ຕອນຕົ້ນຍັບຕາມລາຄາຂຶ້ນໄປເລື່ອຍໆເມື່ອຍລາຄາຍັບຂຶ້ນໄປໃນທິດທາງທີ່ເຮົາຫຼິ້ນ ແຕ່ຫາກກົງກັນຂ້າມ Stop loss ທີ່ຕັ້ງເລື່ອນຕາມມັນຈະຢຸດຢູ່ຈຸດນັ້ນໆ ເມື່ອລາຄາມາເຖິງມັນຈະປິດຄຳສັ່ງທັນທີ

ການເພີ່ມ (Profit Rising) ຄືພາວະທີ່ນັກລົງທຶນໄດ້ເຮັດກຳໄລສຸດທິຈາກການລົງທຶນ ແລະ ໄດ້ເຮັດການປິດ Position